logotyp
Login

Školní rok 1983 - 1984

Slavnostní otevření nové mateřské školy
proběhlo v sobotu 3. září 1983 za účasti místopředsedkyně ONV s. Blaženy Bürgerové a tajemníka OV KSČ s. Františka Bulíčka, představitelů města, dětí z obou MŠ a hojného počtu občanů a hostů. Za účasti dechové hudby n.p. Praga Dačice byl uspořádán slavnostní průvod hostů a občanů v čele s dětmi obou MŠ z náměstí Míru k nové MŠ.
Po slavnostním projevu místopředsedkyně ONV s. Bürgerové předal předseda MNV s. Ing. Hron s přáním úspěšného plnění úkolů při výchově nejmladší generace klíč od budovy MŠ ředitelce Martě Valentové. Po přestřižení pásky tajemníkem OV KSČ s. Bulíčkem poděkovala ředitelka MŠ především jménem dětí za překrásný hodnotný dar všem, kteří se na budování podíleli a jménem svým i svých spolupracovnic slíbila pracovat s dětmi tak, aby si vážily hodnot pro ně vybudovaných a podle toho je chránily a vážily si jich. Závěrem byli pozváni všichni přítomní k prohlídce MŠ.
 
Budova MŠ je jednopatrová  a  spojovací chodba obou podlaží dělí budovu na pravou a levou část.
Přízemí vpravo: kuchyně ŠJ, ředitelna, sklady, sociální zařízení kuchařek a provozních pracovnic.
Přízemí vlevo: I. oddělení.
I.patro: vlevo oddělení II., vpravo oddělení III.
Každé oddělení má samostatnou třídu – pracovnu, která je využita jako jídelna a hernu, která se rozložením lehátek upraví na ložnici. U každého oddělení je přípravná kuchyňka, sklad hraček, sklad na lehátka a lůžkoviny, šatna, umývárna a WC pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky. Všechna oddělení mají samostatné vchody a II. a III. oddělení vlastní schodiště. Zvláštní vchod je do kuchyně a ředitelny. Kapacita je 90 dětí.
 
Stravování 
Školní jídelna byla rovněž převedena z nevyhovujících prostor MŠ. Celková kapacita je 150 dětí, 20 dospělých.
 
Provoz nové MŠ  byl zahájen 5. 9. 1983.
 
Obsazení tříd:
I.třída:                            Růžena Bárková, Jana Suchomelová
II.třída:                          Marta Valentová, Jindřiška Tesařová
III.třída:                         Marie Burkartová, Jana Štěrbová
 
Školnice Hana Haluzová, zodpovědná, svědomitá společně s Jaroslavou Prokešovou společně zajišťuje hygienicky nezávadný provoz. Obě jsou pracovnice n.p. Otavan.
Školní jídelna: Vedoucí kuchařka Marie Binderová a pomocné kuchařky Marie Lanczová a Jaroslava Lovětínská. Za administrativní vedení zodpovídá Marta Valentová ve spolupráci s Boženou Makovičkovou. Všechny se podílejí na přípravě chutných a kvalitních jídel.
 
Výchovná práce byla prováděna na základě úkolů Programu výchovné práce pro MŠ zpracovaných do měsíčních plánů v jednotlivých třídách podle věku dětí. Intenzivní příprava dětí na školu probíhala v oddělení III., se 16 dětmi ve smíšeném oddělení II. V oddělení I. byla výchovná práce členěna pro dvě věkové kategorie dětí. Učitelky MŠ udržovaly s učitelkami ZŠ v průběhu celého roku styk. U předškolních dětí byla prováděna náprava vadné výslovnosti učitelkami Burkartovou a Štěrbovou.
Učitelky III. oddělení připravovaly s dětmi kulturní programy pro slavnostní vítání nových občánků. Ve značné míře obohatila práci učitelek spolupráce s LŠU. Výchovné koncerty připravené uč. V. Burkartem s žáky LŠU a koncert pěveckého sboru pro děti MŠ a pro učitelky kurs dirigování. Dopravní výchova byla rozšířena o besedu s náčelníkem VB, která měla u dětí velký ohlas. Děti byly seznámeny s náročnými úkoly příslušníků/VB/PS. S prací většiny matek v n.p. Otavan byly děti seznámeny formou návštěvy závodu a vzájemnou spoluprací s BSP. Řízenou praxi vykonávala na škole Dana Nováková žákyně IV. ročníku SPgŠ a Ludmila Dvořáčková žákyně III. ročníku SPgŠ.
 
Vzdělávání učitelek: Všechny učitelky se zúčastnily ideově pol. vzdělávání. Průběžné vzdělávání absolvovala M. Burkartová I. roč.,dále se zúčastnila kursu k hudebně pohybové výchově v KPÚ v ČB. M. Valentová pracovala jako lektorka průběžného vzdělávání a v sekci řízení OPS.
 
Angažovanost učitelek: Tři učitelky pracovaly jako vedoucí PO, dvě pracovnice členky pěveckého sdružení při KP.
 
Pedagogická osvěta: Ve spolupráci se SRPŠ se uskutečnily dvě přednášky pro rodiče, ve všech třídách se v dubnu uskutečnila Hodina otevřených dveří a v Klubu pracujících shlédlo v květnu přes 300 návštěvníků Veřejné vystoupení dětí obou MŠ. V předsálí byla instalována výstava výtvarných prací dětí na deseti panelech.
 
Zlepšování prostředí: Při uskutečňování dokončovacích prací byla nutná rozsáhlá spolupráce s MNV a rodiči. Rodiče od září 1983 do srpna 1984 odpracovali 700 brigádnických hodin. Jejich obětavá pomoc přispěla k vzájemnému sblížení s pracovníky MŠ i k seznámení s problematikou MŠ.
 
Spolupráce s n.  p. Otavan spočívala především v zajišťování všech drobných údržbářských prací a oprav.
 
Od 1.dubna 1984 provoz MŠ převzal n.p. Otavan.
V září 1983 navázalo vedení MŠ spolupráci se všemi závody. Průmyslový kombinát se velkou měrou podílel na úpravách a dokončovacích pracích. Již za provozu byly upravovány všechny vstupní dveře. Skupina otců zhotovila do všech tříd pojízdné magnetické tabule a trvale PK zajišťuje dovážení potravin. Bylo budováno druhé pískoviště, upravován terén, obrubníky vytyčen prostor pro hřiště. Pracovníci LZ pod vedením s.  Dvořáka zhotovili dva vlaky z kulatiny jako sedací soupravu pro děti na zahradu s funkcí hracích koutů a skladu zahradního nářadí a pomůcek. Brigády žen prováděly nátěry chatek, plotů, říms a okapů.
V průběhu roku byl dán do provozu výtah pro potřebu kuchyně, v lednu zapojen telefon, zabudovány shrnovací stěny ve všech odděleních mezi třídou a hernou.
Závady dosud neodstraněné: dodávka teplé vody z kotelny, nedostatečně vybavená kuchyně, chybí tělocvičné nářadí.
 
Zdravotní stav MŠ byla po celý rok ve styku se školní lékařkou. Každý týden byl schvalován jídelní lístek, podle potřeby projednáván zdravotní stav některých dětí. Provedena preventivní prohlídka všech dětí, u dětí předškolního věku i zraku. Všem dětem byl prohlédnut chrup, podle potřeby ošetřen.
 
Inspekce V únoru a březnu provedla na škole OŠI F. Regécová za účasti ÚŠI s. Nademlejnské a KŠI s. Vlasákové celkovou inspekci.
30. VI. 1984 za účasti zástupců MNV a závodu byl oficiálně ukončen školní rok 1983 – 1984. Zástupci SPOZ se rozloučili s budoucími školáky.
 
Prázdninový provoz byl veden rekreační formou. Učitelky i provozní pracovnice čerpaly řádnou dovolenou. Byl proveden generální úklid všech místnostní MŠ a ŠJ. Provoz MŠ uzavřen na tři týdny, ŠJ na dva týdny.

 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign