logotyp
Login

Školní rok 2004 - 2005

Ve středu 1.září 2004 se naplno otevřely dveře mateřské školy a šest tříd ožilo dětským křikem, smíchem a povídáním o prožitých prázdninách. Překvapení čekalo na děti ve dvou třídách druhého bloku. Tyto třídy se proměnily v barevná, veselá a pro děti určitě nevšední místa, která vytvořily jejich paní učitelky Eva Karásková, Vendulka Kuklová a Martina Krčmáriková, ve spolupráci s uměleckým ateliérem Zuzany Krajčovičové.

Rozdělení tříd:
I. třída:          Lada Joklová                           U ZVONEČKŮ
                     Luksová                                 děti kolem 3. roku
I.a třída:        Marie Burkartová                      U SEDMIKRÁSKA
                                                                děti věkově smíšené
II. třída:         Vendulka Kuklová                     VČELKY
                     Eva Karásková                        děti kolem 4. roku
II.a třída:       Martina Krčmáriková                 MOTÝLCI
III. třída:        Mgr. Vítězslava Benešová         U ZAJÍČKŮ
                     Stanislava Krušinová                děti věkově smíšené
III.a třída:      Milena Novotná                       U JEŽEČKŮ
                                                                děti kolem 6. roku
 
ředitelka školy:               Mgr. Vítězslava Benešová
zástupkyně:                   Martina Krčmáriková
                                   Milena Novotná
hospodářka a
ved.šk.kuchyně:              Věra Tepříková
vedoucí kuchařka:            Ivana Dvořáková
samost. kuchařky:            Božena Procházková
                                    Zdeňka Zrůbková
školnice:                         Květoslava Bulantová
 
Ceny stravného
přesnídávka             5,-Kč
oběd                     13,-Kč
svačina                   5,-Kč
 
Drakiáda
Již šestým rokem pořádala Mateřská škola Slavonice ve spolupráci s občanským sdružením Volba pro Slavonicko a za podpory Města Slavonice setkání všech milovníků dračího létání, tedy oblíbenou drakiádu v areálu pana Tůmy. Letos startovalo 63 draků, z toho jich bylo 15 z domácí dílny. Vedle vlajky EU zde létali krtci a krtečci, ryby, draci vyrobeni ze špejlí, z darů lesa, vánoční fešáci, ale i klasičtí draci malovaní dětskou ručkou. Byla to skutečně zajímavá přehlídka. Vedle dětí ze Slavonic už se zapojují i přespolní a s nimi i jejich nejbližší. Celkem zde bylo přes 220 lidí.Starosta města Josef Urban celou akci zahájil. Porota pracovala ve složení: 
Mgr. Vítězslava Benešová – MŠ
Mgr. Věra Kudrnová – ZŠ Slavonice
Hana Nováková – Volba pro Slavonicko
 
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:
I. NEJVĚTŠÍ DRAK:              1. Radek Špringer
                                       2. Viktorka Novotná
                                       3. Petra Bugnovská
II. NEJMENŠÍ DRAK:             1. Lucie Doležalová
                                       2. Matyáš Hronek
                                       3. Šimon Zrůbek
III. ORIGINÁLNÍ DRAK:          1. Adéla Dostálová
                                       2. Ondřej Hrůza
                                       3. David Doležal
IV. NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ:          1. Lukáš Belay
                                       2. Nikola Joklová
                                       3. Filip Lojda
Bohužel, moc nefoukalo, jenom chvilkami se trochu zvedl vítr, a tak maminky, tatínkové, babičky, tety, kamarádi, prostě všichni během doháněli to, co nám nebylo přírodou dopřáno. V prostorách kolem ohně zatím pro další, právě neběhající zúčastněné, probíhaly doplňkové aktivity. Děti závodily v disciplínách jako SKÁKÁNÍ V PYTLI, SLALOM NA KONI, HOD PAPÍROVÝMI KOULEMI PANU KRÁLI NA CÍL, CHŮZE NA KLASICKÝCH I OPATRNÝCH CHŮDÁCH, JÍZDA NA NEBEZPEČNÝCH ŠLAPADLECH, TANEC HULA HULA S OBRUČÍ, VÁZÁNÍ KLIČKY NA DRAČÍ OCAS A nejdůležitější disciplínou bylo PŘETAHOVÁNÍ NA LANĚ.
Burza odívání
Mateřská škola opět uspořádala burzu, tentokrát podzimní, pro všechny spoluobčany. Burza probíhala ve dnech
26. 10.    -     28. 10.                  
Kurz plavání
byl zahájen plavecký kurz v jindřichohradeckém bazénu. Zúčastnilo se ho 15 dětí ze tříd „U ježečka“ a „U zajíčka“. 23.2. zahájí druhá skupina nejstarších dětí plavecký kurz. Společně s dětmi ze základní školy absolvujeme 10 lekcí a nás 15 dětí získá první plavecké dovednosti.
Vítání občánků
V sobotu 20.11. přivítalo pět děvčátek z naší mateřské školy (Adéla Dostálová, Denisa Přibylová, Nikola Joklová, Tereza Kudrfalcová, Rozálka Kovářová) pod vedením paní učitelky Martiny Krčmáriková nově narozená miminka ve Slavonicích.
Předvánoční chvíle
Očekávaným vánočním svátkům každoročně předchází pečení cukroví, úklid a také návštěva tří pohádkových bytostí – Mikuláše, čerta a anděla. V mateřské škole na ně děti čekaly v pátek 3.12. Za pěkné básničky byly odměněny balíčky a perníčky, které nám věnovala firma PEROS a.s. Při organizaci mikulášské nadílky nám pomáhala paní Musilová a pan Sklenář. K pohodě Vánoc patří společné chvíle lidí, kteří se mají rádi. Tyto chvíle můžeme strávit při návštěvě galerie, kde proběhne 15.12. VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ všech slavonických škol, a také společným setkáním pod vánočním stromem na náměstí Míru 22.12., kde si společně s kapelou Rowři zazpíváme vánoční koledy.
Budoucí školáci
Na zápis do základní školy jsme se pilně připravovali už v čase předvánočním. V tu dobu jsme navštívili základní školu. Naši budoucí prvňáčci měli možnost prohlédnout si třídu a tělocvičnu. Paní učitelky a děti z prvních tříd si pro nás připravily hry, dárečky a společné zpívání koled pod vánočním stromečkem. Našim dětem se v příjemném prostředí základní školy líbilo. Takové seznámení se školou pomůže budoucímu prvňáčkovi překonat obavy z nového prostředí, do kterého po prázdninách nastoupí.

NOVÝ ŠK. ZÁKON
V souvislosti s novým šk. zákonem č.561/2004 Sb., dále na základě skutečnosti, že ke dni 31.12.2004 pozbyla platnost vyhláška MŠMT ČR č.35/1992 Sb., o mateřských školách a obecně závazná vyhláška města Slavonice č.1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol.
DŮLEŽITÉ ZMĚNY V PLATBÁCH ŠKOLNÉHO OD 1.1.2005:
- vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy (podle § 123, odst.2 šk. zákona č.561/2004 Sb.) se poskytuje bezplatně (týká se dětí, kt. do 31.8.2005 dovrší 6 let a dětí starších).
- děti mladší pro období od 1.1.2005 – 31.8.2005 budou platit úplatu za MŠ paušální částkou
- děti přijaté na nepravidelnou docházku (5 dní v měsíci) bude platba také paušální.
Částka bude pevně stanovena po vydání provádějící vyhlášky MŠMT. O snížení úplaty za školné rozhodne ředitelka MŠ Slavonice do konce ledna 2005 po schválení vyhlášky MŠMT na základě písemné žádosti rodičů.
Způsob platby školného:
1. Souhlasem k inkasu přes sporožiro nebo přímou platbou
2. v hotovosti u hospodářky paní Tepříkové, a to ve dny, které určí ředitelka MŠ.
 
Změny po vydání nového školského zákona
Ředitelka MŠ Slavonice na základě §123 odst.2 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (šk.zákon), a §6 vyhlášky č.14/2005Sb.,o předškolním vzdělávání, stanovuje
Úplatu za vzdělávání v Mateřské škole Slavonice 220,-Kč.
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 110,-Kč za měsíc, pokud o to rodič písemně požádá.
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které docházelo do MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci z důvodu pobírání rodič. příspěvku rodičem ve výši 110,-Kč za měsíc.
Příspěvek je splatný od 1.1.2005 do 31.8.2005 vždy do 15.dne následujícího měsíce. V dalším šk. roce, tedy od 1.9.2005 vždy do 15. dne příslušného měsíce.
V souladu s §123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., je s účinností od 1.1.2005 poskytováno bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětem s odkladem šk. docházky.
Mateřská škola Slavonice je oprávněna podle §123 zákona č.561/2005 Sb., po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodovat o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání či stravování v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Ředitelka může, v odůvodněných případech, rozhodnout o osvobození od úplaty pokud zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, §20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje pobírá dávky pěstounské péče, §36 až 43 zákona, č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.
Toto ustanovení nabývá účinnosti 1.1.2005.
 
My tři králové …
V mateřské škole jsme nezapomněli ani na Tři krále. Ve středu 6. ledna procházel školkou tříkrálový průvod ze třídy „Motýlků“. Zpěv králů doprovodily ostatní děti na rytmické hudební nástroje. Vánoční svátky jsme ukončili návštěvou kostela. Vlídně nás přijal pan farář, který nám ukázal prostory kostela, jesličky a zazpíval si s námi několik vánočních koled.
Setkání s rodiči
Ve čtvrtek 13.ledna v 15 hodin proběhlo v MŠ společné setkání s rodiči našich nejstarších dětí, které by měly nastoupit do základní školy v novém školním roce 2005/2006. Rodiče se seznámili s metodou B. Šindelářové – „Předcházíme poruchám učení, aneb dílčí oslabení výkonu“. Na závěr společného setkání si rodiče měli možnost pohovořit s třídními učitelkami o svých dětech. Také si mohli prohlédnout zajímavé knihy a pomůcky, které přispívají k rozvoji dětského myšlení, tvořivosti a fantazie. Schůzky se zúčastnilo 38 rodičů.
Divadelní hra „MASOPUST“
Dne 2. února v dopoledních hodinách jsme přijali pozvání Mgr. Nešporové a členů dramatického kroužku při základní škole na jejich premiéru divadelní hry “MASOPUST“, která se poprvé hrála před 150 lety na třebíčsku. Naše děti sledovaly hru se zájmem a zaujetím, i když mladí herci zachovaly její krásný starý český text.
Masopust v MŠ
Masopust jsme si znova připomněli následující den a to při tradičním masopustním karnevalu. Paní učitelky a děti se tento den proměnily v pohádkové bytosti a zvířátka. Celé dopoledne probíhaly ve třídách zábavné hry, soutěže a tance. Objevili se i rodiče s fotoaparáty a s dobrou náladou.
Rybky, Žabky, Ovečky a Kuřátka
Prázdninový provoz před velikonočními svátky jsme si zpestřili malováním a tiskáním na stěny tříd, šaten a chodeb třetího a prvního bloku naší mateřské školy. Paní Zuzana Krajčovičová si přivzala na pomoc šikovné maminky, jejichž děti navštěvují naši školu – paní L. Portelovou, B. Strhákovou a M. Zdražilovou a společně s našimi učitelkami proměnily prostory v mateřské škole ve vodní svět – RYBKY, ŽABKY a dvorek plný domácích zvířátek – OVEČKY, KUŘÁTKA.
Svátek učitelů
U příležitosti svátku učitelů jsme pozvali bývalé pracovnice do nově vymalované mateřské školy. S dětmi jsme pro ně připravili krátké vystoupení. Toto společné setkání se uskutečnilo 7. dubna.
Zlatovláska
Ve čtvrtek 14.dubna nejstarší děti s učitelkami M. Novotnou a M. Krčmárikovou podnikly cestu do Dačic na divadelní představení pohádky ZLATOVLÁSKA. Pohádku dětem zahrál divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem.
Beseda
Poutavé vyprávění o knížkách nám zprostředkovalaLenka Lanczová v místní knihovně v měsíci květen.
Den matek
Ve všech třídách mateřské školy proběhly besídky věnované všem maminkám jejich svátku. Děti ve svých odpoledních vystoupeních předvedly své recitační, pěvecké, taneční a herecké dovednosti. Maminky, babičky i tatínkové odcházeli domů spokojení a určitě náležitě pyšní na své ratolesti.
Letem světem
V pondělí 16.5. se naše nejstarší děti zúčastnily besedy s panem Nguyen Dang Bien o Vietnamu
Kinematovlak
Úterý 17.5. jsme si zpříjemnili návštěvou kinematovlaku. Kinematovlak jezdil po celé ČR v rámci oslav 40. narozenin Večerníčka. Děti si mohly prohlédnout i výstavu, která vypovídala o historii našich železnic.
Návštěva ZUŠ
Ve čtvrtek 19.5. jsme absolvovali pěkný koncert žáků ZUŠ ve Slavonicích.
Oslavy MDD
Dne 27.5. v pátek opět naše mateřská škola ožila dětským smíchem a křikem. Celé dopoledne tu totiž probíhaly různé soutěže, hry, které přispěly k oslavě MDD.
Informativní schůzka
Dne 31.5. se uskutečnila informační schůzka pro rodiče, kteří podali přihlášku svého dítěte do mateřské školy na školní rok 2005/2006. Na tomto setkání s ředitelkou a hospodářkou mateřské školy mohou rodiče získat důležité informace o přijetí, nástupu, stravování a platbách v naší mateřské škole.
Vítání občánků
V sobotu 11.června vystoupilo pět děvčat z naší mateřské školy se svým programem při tradičním vítání občánků na MěÚ ve Slavonicích. Program připravila s dětmi M. Krčmáriková a děvčata Nikola Joklová, Tereza Kudrfalcová, Adéla Dostálová, Denisa Přibylová a Rozálie Kovářová.
Dopravní hřiště
V úterý 14.června jsme v dopoledních hodinách uskutečnili plánovanou cestu na dopravní hřiště do Jindřichova Hradce. Již třetím rokem vypracovala ředitelka MŠ projekt ke KU Jihočeského kraje a naše mateřská škola dostala příspěvek (v 70% výši) na dopravu na dopravní hřiště do J. Hradce. Přestože měl autobus zpoždění, absolvovali jsme vše, co jsme si naplánovali. Nejstarší děti z naší MŠ se seznámily formou pohádky se správným vybavením jízdního kola, vyzkoušely jízdu podle dopravních značek a semaforů a to nejen na kolech, ale i na elektromobilech a motorkách.
V zoologické zahradě nehlaďte lva po bradě...
Tak tuto písničku jsme si prozpěvovali cestou do ZOO Jihlava, která se uskutečnila 21.6.2005.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign