logotyp
Login

Školní rok 2005 - 2006

Začátek školního roku
K začátku školního roku 2005 – 2006 bylo v naší mateřské škole zapsáno 118 dětí, z toho je 36 dětí přihlášených k nepravidelné školní docházce na pět dní v měsíci. V tomto školním roce pracuje v šesti třídách 8 učitelek. Máme dvě třídy předškolních dětí, jednu třídu čtyřletých a jednu třídu tříletých dětí. Jedna třída je věkově smíšená a paní učitelky se tu s dětmi intenzivněji věnují rozvoji mluvních dovednosti. Nově jsme otevřeli třídu pro děti mladší tří let. Tyto děti školku navštěvují v doprovodu svých maminek a tatínků. Protože je to třída nejmenších dětí, dostala pracovní název „ŠKOLIČKA“.

Personální změny
Ke konci školního roku 2004/2005 rozvázala pracovní poměr s naší mateřskou školou p. učitelka Lada Joklová a nastoupila jako učitelka ve zdejší speciální škole. Při zaměstnání studuje speciální pedagogiku.

VEDENÍ ŠKOLY:
ředitelka školy:              Mgr. Vítězslava Benešová
zástupkyně.                  Martina Krčmáriková
                                  Milena Novotná
hospodářka
a ved.šk.jídelny:             Věra Tepříková
 
vedoucí kuchařka:           Ivana Dvořáková
samost. kuchařky:           Božena Procházková
                                   Zdeňka Zrůbková
školnice:                        Květoslava Bulantová
uklízečka:                       Pavla Pokorná
 
Rozdělení tříd:
I. třída „ŠKOLIČKA“:         Jana Luksová                       KUŘÁTKA  
I.a třída:                       Marie Burkartová                   OVEČKY
II. třída:                        Eva Karásková DiS                VČELKY
                                    Vendulka Kuklová
II.a třída:                      Martina Krčmáriková              MOTÝLCI
III. třída:                       Milena Novotná                    ŽABKY
III.a třída:                     Mgr. Vítězslava Benešová       RYBIČKY
                                    Stanislava Krušinová

Školička
Školička je místem, kde se mohou maminky s malými dětmi scházet, zúčastňovat se různých aktivit či samy se aktivně podílet na jejich přípravě a realizaci. Pro rodiče připravuje p.uč. různorodý program vhodný pro velmi malé děti, které jim umožňuje poznávat nové prostředí, připravovat se postupně na pravidelnou docházku do mateřské školy, pohrát si s neokoukanými hračkami a s jinými dětmi bez nutnosti odloučení od maminky. Hravou formou tak společně rozvíjíme dovednosti a schopnosti dětí – včetně sociálních, všichni se tu učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. Maminkám školička umožňuje setkávat se, zapojovat se do přípravy a realizace činností ve třídě, využívat své schopnosti, znalosti a dovednosti, vést děti ke smysluplnému využití volného času, výměnu zkušeností, nalézt nová přátelství a společenství.
Plavecký kurz
Od 15.září navštěvuje polovina nejstarších dětí plavecký kurz v jindřichohradeckém bazénu. Čeká je deset lekcí předplaveckého výcviku, kde se děti prostřednictvím her učí nebát se pohybu ve vodě i pod vodou. Druhá skupina dětí si počká až na hezké jarní dny a poprvé pojede plavat 2. března 2006.
Dopravní hřiště
V pondělí 19. září jsme již počtvrté mohli díky projektu vypracovaným ředitelkou školy Mgr. V. Benešovou uskutečnit plánovanou cestu do Jindřichova Hradce na dopravní hřiště. Tento projekt nám pomáhá získat příspěvek na dopravu. Děti se na dopravním hřišti seznamovaly prostřednictvím příběhu „Cesta ze školky“ se zásadami správného chování na chodnících a při přecházení silnic, naučily se poznávat některé důležité dopravní značky, vyzkoušely si jízdu na kolech podle dopravních značek a semaforů. Pro děti, které ještě nejezdí na kole samostatně, byly připraveny elektromobily a motorky.
7. ročník drakiády
V sobotu 8. října se po dvou odložených termínech z důvodu deštivého počasí konečně uskutečnil za slunečného a větrného podzimního dne již 7. ročník drakiády. Příznivci dračího létání se sešli za městem v království samorostů pana Tůmy. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
O NEJLEPŠÍHO LETCE
O NEJMENŠÍHO DRAKA
O NEVĚTŠÍHO DRAKA
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍHO DRAKA
Podmínkou bylo, aby se každý drak vznesl. Tříčlenná porota ve složení:
Mgr. Vítězslava Benešová - ředitelka MŠ
Mgr. Věra Kudrnová – učitelka ZŠ
Karel Tůma - lesník
hodnotila v těchto kategoriích 42 přihlášených draků a shodla se na tomto pořadí:
NEJMENŠÍ DRAK:                    1. Špringer Radek, Doležalová Lucie
                                          2. Zrůbek Šimon
                                          3. Lubovská Tereza
NEJVĚTŠÍ DRAK:                    1. Špringer Radek
                                          2. Kaplanová Viktorie
                                          3. Simovská Adéla
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ DRAK:        1. Dostálová Adéla
                                          2. Horáková Rebeka
                                          3. Doležalová Vendulka
NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ DRAK:         1. Pospíchal Miroslav
                                          2. Kadrnošková Lenka
                                          3. Kašpárek Jan
Porota udělila ještě dvě zvláštní ceny – „drakiádu chtivým za každého počasí“ rodině Kaplanových, kteří odvážně vyrazili na drakiádu i přes nepříznivé počasí v předcházejícím termínu a Adamovi Špringerovi za rodinnou spolupráci při výrobě jeho tří draků. Za své úsilí pak dostali malou odměnu všichni zúčastnění. Probíhal zde i doprovodný program, kde si děti vyzkoušely svoji obratnost např. při jízdě na šlapadlech, chůzi na chůdách, břišním tanci s obručí, házení koulemi a šiškami na cíl.
Organizátorům, panu Voňkovi, manželům Tůmovým za poskytnutí příjemného prostředí a pomoc při organizaci drakiády, patří poděkování.
Včelky se strašidel nebály
Na dobrodružnou cestu se strašidly vyrazily ve čtvrtek 3.11.2005 v podvečer děti a rodiče ze třídy Včelek. Od školky je dovedlo světlo bludičky, kterou děti přivolaly, až do tajemné zahrady bývalého internátu, ve kterém je dnes turistická ubytovna Pekoro. Zahradou plnou světýlek, strašidelných zvuků i strašidel prošly děti do atria, kde na ně čekal poklad na kouzelném stromě a sladká odměna v podobě strašlivých pavouků. Poděkování patří panu Kopečnému, díky jehož ochotě bylo možné tuto akci v rozlehlých prostorách ubytovacího areálu uskutečnit. S realizací pomohli i nadšenci ze zdejšího střediska Junák a sdružení Inspirace Slavonice, kteří zapůjčili živá i neživá strašidla.
Víceúčelové hřiště
V neděli 13.11.2005 se 14 nejstarších dětí z naší mateřské školy zúčastnilo svým sportovním vystoupením zahajovacího programu k otevření víceúčelového hřiště ve Slavonicích.
Setkání s rodiči
28.11.2005 jsme uspořádali setkání s rodiči dětí, které by měly v příštím roce nastoupit do základní školy. Rodiče se sešli téměř všichni, aby se seznámili s metodou B. Šindelářové – Předcházíme poruchám učení, aneb dílčí oslabení výkonu. Na závěr společného setkání si rodiče mohli pohovořit s třídními učitelkami o dětech. Měli možnost si prohlédnout zajímavé pomůcky a knihy, které přispívají k rozvoji dětského myšlení.
Mikuláš aneb kdo se bojí čerta
5.prosince 2005 po dopolední svačince, jsme s napětím očekávali velkou návštěvu. Příchozí se ohlásili cinkáním zvonečku a Mikulášovo nadělování mohlo začít. Přísný čert měl některé výhrady, ale nakonec vše dobře skončilo a svatý Mikuláš s andělem rozdali nadílku všem dětem. Děkujeme firmě PEROS a.s., paní Musilové a panu Sklenářovi, které nám pomáhali s organizací mikulášské besídky.
Výstava slavonických škol
Zúčastnili jsme se expozice výtvarných prací našich dětí v městském muzeu. 15.12.2005 proběhla vernisáž výstavy.
Pozvání od prvňáčků
Příjemné zpestření předvánočních příprav nám uspořádali paní učitelky a prvňáčci, kteří nás pozvali na návštěvu do základní školy. Připravili si pro nás prima dopoledne plné zábavy v tělocvičně. Zazpívali jsme si s nimi vánoční koledy a vyrobili nám krásné stříbrné andělíčky.
Pod vánočním stromem
22. prosince v 16 hodin se uskutečnilo předvánoční setkání pod vánočním stromem na náměstí Míru. Připomněli jsme si společně tradiční vánoční koledy a příjemně jsme se naladili na nadcházející svátky klidu a pohody.
Mateřská škola v novém roce
V úterý 3.ledna 2006 opět ožila naše mateřská škola. Po vánočních prázdninách si děti vyprávěly zážitky z volných dnů a hlavně se kamarádům musely pochlubit se spoustou dárků, které našly doma pod vánočním stromečkem.
V pátek 6. ledna děti ze třídy „U motýlků“ uspořádaly tříkrálový průvod a svým zpěvem popřály v ostatních třídách do nového roku štěstí a zdraví.
18.1.2006 absolvovaly nejstarší děti zápis do základní školy.
Beseda s panem hajným
Ve středu 1. února proběhla u nás v mateřské škole zajímavá beseda s Ing. Václavem Pavlišem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o lese a jeho obyvatelích, jak je chránit a jak jim pomáhat. Vyprávěl dětem také o různých nebezpečích, která nám mohou v lese hrozit. Pan hajný nejen vyprávěl, ale i naslouchal dětem, které mu povídaly o svých vlastních zážitcích z lesního prostředí a trpělivě odpovídal na všechny jejich otázky. Závěrem nás pozval na vycházku do přírody. Na tu si však budeme muset ještě počkat, protože by nás rád seznámil s některými lesními a lučními bylinami, stromy a keři.
Princezny, šašci, berušky…
Mrazivé dny jsme si zpříjemnili 23. února masopustním karnevalem. Od časných ranních hodin paní učitelky vítaly ve svých třídách pohádkové bytosti, obyvatele vodních i zvířecích říší. A když se proměnily i paní učitelky v pohádkové bytosti, karnevalový rej mohl začít. Ve všech třídách proběhla přehlídka masek, zábavné soutěže, hry a tancování. Všude bylo plno smíchu a dobré nálady.
Masopust jsme si znovu připomněli 28. února na Horním náměstí. Tudy totiž procházel masopustní průvod, který uspořádali členové místního klubu důchodců. Veselé maškary se nám moc líbily.
Předplavecká průprava
Ve čtvrtek 2. března se vypravila druhá čtrnáctičlenná skupina našich nejstarších dětí do jindřichohradeckého bazénu. Společně s dětmi ze základní školy absolvují deset lekcí, aby získaly první plavecké dovednost
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 11. – 12. dubna od 8 hod. do 10 hod. proběhly hlavní zápisové dny a do MŠ se přišlo přihlásit spolu s rodiči 21 dětí. Součástí zápisu byl i den otevřených dveří.
Beseda v knihovně
Moc se nám líbila návštěva knihovny, kde pro nás paní spisovatelka Lenka Lanczová uspořádala velice zajímavou besedu. Představila nám provoz knihovny, uspořádání knih, pravidla pro zapůjčování vybraných titulů. Dětem se velice líbilo předčítání z knih, ukázka ilustrací a hlavně možnost samostatného prohlížení knih pro děti. Besedu jako každý rok udělala paní Lenka Lanczová s plným nasazením a ochotou a tři dny se věnovala dětem z pěti tříd mateřské školy.
Vítání občánků
Skupinka dětí spolu s paní učitelkou Milenou Novotnou absolvovala další vítání občánků do života. Děti předvedly pěkné vystoupení.
Veselé Velikonoce
S blížícími se Velikonocemi čekala na děti spousta práce. Nejen, že se učily koledovat, ale vyráběly přáníčka, malovaly vajíčka, slepičky, ovečky, květiny, sluníčka a vše, co k těmto svátkům patří. Společně si pak všichni povídali o zvycích, tradicích a vše si vyzkoušeli na vlastní kůži. Moc nás potěšilo, že naše pozvání přijal i pan Bc. Radomír Špringer, který učil děti plést pomlázky. Prozradil jim, kde mohou najít proutky, jak je mají vybrat a odstřihnout, jak ošetřit a nejdůležitější bylo vlastní pletení pomlázky. Moc pěkně si s dětmi povídal i o tom, proč a jaké mašle se na pomlázku uvazují a že slovo pomlázka je od slova pomladit. A tak děti odcházely z mateřské školy s tím, že za novou sílu, elán a mladost, dostanou od děvčat malovaná vajíčka jako symbol nového života.
Měli jsme velkou radost, že i letos naše aktivní důchodkyně uspořádaly velikonoční výstavu, protože právě zde si děti doplnily soustu nápadů a informací, které jinak tradují pouze v uzavřených rodinách. Výstava se nám moc líbila.
Čarodějnická výprava
Jaro je konečně tady a my se ho ve školce snažíme užívat plnými doušky. V přírodě je dětem nejlépe, a tak vyrážíme na delší vycházky do okolí Slavonic. Jednou takovou výpravou byla čarodějná Hromnice. Ve skutečnosti se na nás domluvily děti ze třídy „U Žabek“ s paní učitelkou Novotnou a naši třídu „Motýlků“ zavedly pomocí šipek a fáborků na místo tradičního pálení čarodějnic pod Strážný vrch.
Jak Kvik pluje na jih
Několik dětí z mateřské školy pod vedením učitelek E. Karáskové a M. Krčmárikové vystoupilo s programem v městském muzeu na vernisáži výstavy ilustrací M. Cihláře ke knížce A. Kubeše „Jak Kvik plul na jih“. Znovu navštívily výstavu naši předškoláci v pátek 5. května. Prohlédly si skvělé ilustrace a pracovnice informačního střediska paní O. Kovaříková a ředitel MěKS pan Č. Palán předčítali dětem několik kapitol ze jmenované knihy.
Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici jsme si nenechali ujít.
Besídky ke dni matek
V polovině května proběhla ve všech třídách vystoupení ke Dni matek. Děti předváděly své recitační, pěvecké, taneční a herecké dovednosti. Maminky pak od svých ratolestí dostaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a dárky.
MDD ve školce
Protože počasí bylo tento rok velice „náladové“, naplánovali jsme suchou i mokrou variantu dětského dne. Oslavy proběhly ve čtvrtek 1. června. Soutěže a hry probíhaly ve všech šesti třídách, venku, kolem budovy školky ukázaly děti svou zručnost při navlékání korálů pro princeznu a hodu na cíl, obratnost zase při chůzi na chůdách a sjezdu po skluzavce. Pomocnou ruku při organizaci dne podaly naše paní uklízečky a paní kuchařky s paní Tepříkovou připravily balíčky pro děti. Teplý čaj podávaly dětem externí spolupracovnice p. Karásková s p. Špringerovou, které zároveň s dětmi chytaly ryby a dotvářely medaile.
„Vivo a Viva La Bella“
Zúčastnili jsme se koncertu v kostele J. Křtitele. Tento pro nás připravila ZUŠ, tedy pan učitel Vlastimil Burkart a my jsme si poslechli úryvky z koncertu dětského sboru „Vivo“ a sboru „Viva La Bella“.
Dopravní hřiště
V polovině června se na nás začalo „usmívat sluníčko“ a tak se naši předškoláci vydali na dopravní hřiště do J. Hradce. Tuto akci pořádáme pro děti po šesté a to hned 2x ročně. Ve spolupráci s automotoklubem prožily děti krásné dopoledne plné dopravních značek a pravidel silničního provozu. Vedle teoretické části a promítání filmu doporučeného MŠMT, se děti v praktické části řídily pokyny semaforů a danými pravidly silničního provozu. Školitelé z týmu p. Blahovce hodnotili slavonickou skupinu jako nejlépe připravenou pro tuto aktivitu. Nejenže 98% dětí ovládá umění jízdy na kole, ale byly to právě slavonické děti, které se zájmem přijímaly jak teoretické, tak i praktické informace.
Pohádka na hradě Landštejně
Celoškolskou akci pro děti jsme naplánovali na teplé období. Přišel tolik očekávaný čtvrtek 15.6., kdy nás autobus dovezl na hrad Landštejn. Osmdesát dětí z naší školky a 8 ze školky ze Starého Města p. Landštejnem měly tak možnost v přírodním prostředí u historických hradeb Landštejna zhlédnout objednané představení „O Bajajovi“. V průběhu vystoupení se přidávaly i další mateřské školy, které zde byly zrovna na výletě. Všem se vtipné vystoupení, obrovský drak a unavený Šemík prince Bajaji velice líbili, a tak se hodně tleskalo a všichni si společně zazpívali i novou písničku. Pak už se děti jenom trochu proběhly v podhradí, snědly a vypily dobroty od maminky a potom je už čekala jenom cesta domů. Příběh o udatném šlechtici, bojujícím proti zlému drakovi společně s atmosférou ve starobylém hradě, v dětech zanechal nezapomenutelný zážitek.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign