logotyp
Login

Školní rok 2009 - 2010

Prázdniny jsou již za námi a mnohé děti se do školky vrací, ale zároveň přichází děti nové. V letošním roce nastoupilo 24 nových dětí. Celkem má naše školka 100 dětí, které budou svoje zážitky prožívat v šesti třídách. Město Slavonice získalo finanční podporu ve výši 490 000,- Kč z programu JčK Rekonstrukce a modernizace budov MŠ, a tak se o letních prázdninách zrekonstruovaly podlahy v provozním bloku mateřské školy a bylo nakoupeno vybavení do II. Bloku – nová šatní sestava, výškově nastavitelné židle, lehátka a matračky, paraván a rehabilitační pomůcky.
 
ROZDĚLENÍ TŘÍD
 
I. KUŘÁTKA      - děti 3 – 4leté
                        p. uč. LENKA KOSOVÁ

I. A  OVEČKY    - děti 2 – 3leté
                        p.uč. JANA LUKSOVÁ
 
II. VČELKY       - děti 4 – 5leté
                        p.uč. EVA KARÁSKOVÁ, DiS
 
II. A  MOTÝLCI  - věkově smíšená třída
                         p.řed.   Mgr. VÍTĚZSLAVA BENEŠOVÁ
                         p.uč.   STANISLAVA FILLEROVÁ KRUŠINOVÁ
 
III. RYBKY        - děti 5 – 6leté  
                        p.uč. MARTINA KRČMÁRIKOVÁ
 
III. A ŽABKY     - děti 6 – 7leté
                        p.uč. MILENA NOVOTNÁ
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:      školnice – K. Bulantová
                                         uklízečka – P. Pokorná

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Věra Tepříková
KUCHAŘKY: Božena Procházková, Zdeňka Zrůbková
                                  
AKCE ŠKOLY:
 
Co je to PEDALO
Z programu JčK „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE Budov MŠ získalo město finanční podporu. Z těchto peněz se opravily podlahy v MŠ a nakoupilo vybavení do druhé třídy. Zároveň byla z těchto peněz pořízena rehabilitační pomůcka PEDALO, která dětem kromě rehabilitace poskytuje i spoustu legrace. 
Nový nábytek u „Motýlků“
Z finanční podpory JčK postupně modernizujeme vybavení třídy „U Motýlků“. Obrovskou radost měly děti nejen z výškově nastavitelného nábytků, který je nutností pro tuto věkově smíšenou třídu, ale především z nového paravanu. Od prvního dne zde dětí zažívají spoustu legrace. Prolézají všemi možnými způsoby, cvičí si barvy sestavováním tvarů, provlékají provázek u draka a staví si svůj domeček. 
Podzimní poznávací výšlap kolem vody
První dny v novém školním roce nám zpříjemnilo pěkné počasí a tak třídy ŽABKY a RYBIČKY vyrazily na naučnou přírodovědnou stezku. Našim cílem bylo najít v tomto krásném koutě přírody různé zdroje vody a zjistit, jak je to s její čistotou. Kromě toho se měly děti pozorně dívat kolem sebe a upozorňovat ostatní na zajímavosti, které na stezce objevily. Tak naši malí průzkumníci objevili například houby, které rostly na stromě, různé druhy hmyzu, vzrostlý orobinec, opravenou studánku, vyvrácený obrovský topol, jehož dřevo vonělo po houbách. Zjistily také, že nám nestačily čtyři páry rukou, abychom objaly starou lípu, že trnky jsou teplé a uvnitř šípků jsou semínka. Z jednotlivých vodních zdrojů jsme odebrali vzorky vody. Ve školce jsme pak s dětmi sledovali její barvu, přičichli jsme si, prohlíželi drobné rostliny, které jsme s vodou nabrali. Kromě rostlin jsme objevili i malé živočichy. Potom nastalo velké pátrání v encyklopediích a zjistili jsme, že mohlo jít o některý z druhů žábronožky. Názvy stromů, keřů a rostlin, které děti na stezce viděly, jsme si v MŠ znovu připomněly s obrázky. Četli jsme příběh „O rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě“, povídali jsme si o významu vody v přírodě a pro člověka. Experimentovali jsme – pokus s párou a zrcadlem, abychom si předvedli, jak se tvoří mraky. Zpívali jsme písničky o vodě, hráli jsme hry motivované životem ve vodě a kolem ní. Do šaten jsme vystavili obrázky z našich postřehů ze stezky. 
Znám křišťálovou studánku
Kdo z nás by neznal tuto půvabnou báseň Františka Sládka. Verše této básně jsme s dětmi poslouchali a také se jí učili v rámci odpoledních činností. Báseň jsme také využili k výtvarným činnostem. 
Učíme se poznávat a chránit přírodu
Velká část naší vzdělávací nabídky je zaměřená na poznávání a ochranu přírody. V minulých letech podpořil aktivity školy v této oblasti grant získaný z rozvojového programu MŠMT – PODPORA EVVO  NA ŠKOLÁCH. V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné ve spolupráci s odborníky v oblasti EVVO, s dětmi a jejich rodiči zbudovali na zahradě školy výchovně – vzdělávací koutky – bylinkovou zahrádku, babiččin záhon, koutek se samorosty, hmyzí hotel a v blízkém okolí města jsme zmapovali a vyznačili naučnou přírodovědnou stezku. Stezka prochází různými přírodními lokalitami – pole, louky, okolí vodních zdrojů, les. Příroda i její části přenesené do zahrady umožňují prožitkové učení dětí, prohlubování jejich vědomostí a získávání nových dovedností. V letošním školním roce jsme se rozhodli vytvořit celoroční projekt, který bude vycházet z jednotlivých ročních období a ponese název KORÁLKY POZNÁNÍ. Metodický materiál je určen dětem v předškolním a v mladším školním věku a naším záměrem je spolupracovat s okolními školami jak při jeho vytváření, tak při jeho realizaci. Odborný dohled zajistí ředitel DDM v Prachaticích p. Jiří Machart, který v MŠ ztvárnil roli  Podzimníčka, Zimníčka i Jarníčka, či lektora vzdělávacího semináře HRY V PŘÍRODĚ. Prvním krokem pro vznik projektu byla společná výprava po naučné stezce, kde jsme čerpali podněty pro práci s dětmi. Náměty a činnosti by však měly být koncipovány tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv podle regionálních možností škol. Nyní jsme se pustili do první části projektu a postupně připravujeme a v praxi ověřujeme první  úkoly a činnosti, které by se v něm mohly objevit. 
Výstava zvířat
Dne 18. 9. 2009 navštívily děti ze III. Bloku výstavu zvířat, kterou organizovalo místní sdružení chovatelů. Viděli jsme králíky, husy, slepice, holuby. Mohli jsme si pohladit i dva obrovské králíky. Ve školce pak děti vyprávěly o tom, která zvířata je zaujala a proč. 
Hmyzí hotel
Od září 2009 si s příchodem zimy nemusejí dělat těžkou hlavu brouci, larvy a další hmyz žijící v okolí mateřské školy. Ve stinném koutku školní zahrady byl pro ně 25. 9. Postaven hmyzí hotel. Stavbu společně s předškolními dětmi postavilo sdružení – FLORIANUS z J. Hradce. Děti pomáhaly lepit střechu, plnily hotel různými tvárnicemi, cihlami a přírodním materiálem. A teď nezbývá než čekat, nakolik bude naše nabídka atraktivní a hmyzí hotel se naplní. 
Tonda obal na cestách
Naše MŠ je zaměřena na environmentální výchovu a zapojila se do programu „RECYKLOHRANÍ S NÁMI“. Děti se zapojují do sbírání, třídění a mají o tom povědomost úměrnou věku. Ve čtvrtek 8. 10. 2009 do naší školky zavítala putovní výstava o recyklaci a zpracování obalů „TONDA OBAL NA CESTÁCH“. Zajímavý ekoprogram obsahoval hru, ve které si děti praktickými činnostmi vyzkoušely třídění odpadů. Obsahovou náročnost programu lektorka Zuzana Rettichová přizpůsobila věku dětí. Za splněné úkoly byly děti odměněny drobnými dárky. 
Draci u oveček, motýlků a včelek
Podzimní dny jsme ve třídě strávili výrobou draků a dráčků. Zapojili jsme i rodiče dětí a požádali je, aby s dětmi doma vyrobili draka a přinesli ho do MŠ. Akce se vydařila, rodiče i děti se opravdu snažili. Ve třídě létal drak z přírodnin, krepový, nafoukaný a mnoho dalších. Šikovnost byla oceněna a ve třídě si děti pro rodiče připravily krátké vystoupení. Zásluhou ochotné a šikovné maminky p. Štrynkové si děti z celého II. Bloku vyzkoušely výrobu dráčků z netradičního materiálu – obyčejného sena. Tři dny děti trpělivě a pečlivě tvořily a těšily se na hotové dráčky. Celou šatnou se prohání naši draci a děti se pyšní svými výtvory. 
Předplavecký výcvik
Nejstarší děti z naší MŠ navštěvují od listopadu plavecký kurz v jindřichohradeckém bazénu. Prostřednictvím her se učí nebát se pohybu ve vodě i pod vodou. Příjemné paní instruktorky pomáhají zvládat i sebemenší obavy a děti si to v bazénu opravdu užívají.
Podzimní skřítkové
V pátek 16. října se děti od „Žabek a Rybiček“ proměnily ve skřítky Podzimníčky. Od brzkého rána pilně zdobily papírové čepice vystřihanými listy z barevných papírů. Na návštěvě u nejmladších dětí vypadaly opravdu kouzelně a barevné čepičky všem moc slušely. Přehlídku zakončily veselými básničkami a tanečkem s kamarády ze třídy „Ovečky“. 
Návštěva ve škole
Středeční dopoledne prožily Žabky, Rybičky a nejstarší Motýlci opravdu sportovně. 38 dětí a 4 p. učitelky přijaly pozvání do tělocvičny základní školy. Ve škole si pro ně p. Učitelka Vendulka Kuklová, děti ze druhé třídy, p. učitelka Mgr. Jarmila Brusová a děti ze čtvrté třídy připravili dobrodružnou cestu pralesem. Děti se podle vlastního výběru barvy rozdělily do pěti družstev. Jednotlivé zkoušky zdatnosti na tělocvičném nářadí tak plnili školáci s předškoláky. Na závěr všechny děti obdržely hezké diplomy a sladkou odměnu. Sportovce přišla povzbudit i ředitelka MŠ Mgr. V. Benešová a ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda. 
Pomoz mi, abych to dokázal.
Ve čtvrtek 23. 10, proběhlo v MŠ setkání rodičů a pedagogů. Pozvání také přijala pracovnice pedagogické – psychologické poradny Mgr. Jana Kalvodová. Mluvili jsme o výchově dětí v předškolním věku, jak rozvíjet dovednosti a vědomosti, co děti v tomto věku potřebují, co dělat pro sebe. P. Kalvodová odborné poznatky prokládala příklady z praxe i běžného života, odpovídala rodičům na jejich otázky. Rodičům byla nabídnuta možnost zapůjčení literatury mimo jiné kniha L. Pekařové „Jak žít a nezbláznit se“.
Němčina
Od září letošního roku si 26 dětí osvojuje hrou základy německého jazyka. Naše MŠ se zapojila di projektu INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH – projekt partnerů Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Hlavním cílem projektu je rozvoj jazykových kompetencí v jazyce souseda u dětí z mateřských škol a to hravou formou s mottem: Jazyk je klíč ke světu. 
Mikulášská nadílka
V pátek 4. Prosince školku navštívili Mikuláš, Čert a Anděl. Nejprve vyvolali u dětí nemalé rozpaky, když Mikuláš předčítal z obrovské knihy hříchů a Čert si chtěl největší hříšníky odnést do pekla. Nakonec to dobře dopadlo, děti zazpívaly a zarecitovaly. Byly odměněny balíčkem se zdravým mlsáním. 
Ukázková hodina rodičům
Děti, které si v prvním čtvrtletí hrály a seznamovaly se s německým jazykem, pozvaly 8. 12. Své nejbližší do MŠ, aby jim ukázaly, co všechno se dokázaly naučit za tu krátkou dobu. Děti s p. ředitelkou Mgr. Benešovou rodičům zazpívaly, zatančily, předvedly některé hry, kterými si základy jazyka osvojují. 
Vánoční besídka a zpívání
22. prosince přijeli zástupci města p. starosta L. Kryzan  a p. místostarosta J. Vítů. Společně s dětmi si zazpívali koledy a vyslechli si vánoční básničky. Zástupci města popřáli dětem a zaměstnancům krásné Vánoce a předali sladké dárky. Ve třídách se potom děti těšily z nových dárků, stavebnic, her, hraček, pomůcek. V 16 hodin jsme se opět sešli na tradičním zpívání u vánočního stromu. Za hudebního doprovodu p. M. Jirků a jeho kapely děti zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly básničky. Andílci je odměnili drobnými dárky. Přihlíželi nejen rodiče dětí, ale i množství návštěvníků Slavonic.
Novoroční hostina
V pátek 8. ledna  se nejstarší děti se svými učitelkami vydaly na naučnou stezku. Cílem výpravy byl lesní krmelec. Cestou jsme pozorně sledovali okolní přírodu, zjistili jsme například, že kopřiva nepálí, protože jí spálil mráz. V korunách stromů se nám ukázala ptačí hnízda. Pobavil nás starý kaštan v šedozeleném kabátku. Pozorovali jsme stopy ve sněhu. U krmelce děti vyprázdnily své batůžky, které jim rodiče doplnili dobrotami pro zvířátka. Ta měla opravdu z čeho vybírat. 
Děti dětem
V rámci mateřské školy si děti z jednotlivých tříd nacvičily krátké pohádky, které zahrály ostatním kamarádům. Včelky se pochlubily s pohádkou O KOUZELNÉM STROMEČKU, Rybky zahrály O KOBLÍŽKOVI, Kuřátka nacvičila pohádku O BUDCE. Kroužek německého jazyka hraje MEINE FAMILIE.
Kdo žije v lese
V úterý 19. ledna se děti ze III. Bloku  sešly na besedě o lesní zvěři. P. učitelka L. Vašková se s dětmi podělila o své zážitky a vědomosti z oboru lesnictví a myslivosti. Děti se dozvěděly soustu zajímavých informací o vzhledu, způsobu života a zimním přikrmování lesní zvěře. Velmi je zaujalo poutavé vyprávění o srně, strace a lišákovi, kteří byli vychování na hájovně a vypuštěni zpět do volné přírody. Nechyběly ani fotografie, myslivecké trofeje a pomůcky. Děti viděly mysliveckou trubku, dalekohled, kůži z lišky a kuny, paroží jelena a srnce, zuby jelena a kance. 
Masopustní čas
Během předposledního únorového týdne se školka vyzdobila v duchu masopustu. V úterý 16. února si děti se zájmem, údivem i s trochou strachu prohlédly masopustní průvod slavonických seniorů. O veselém kominíčkovi, který udělal všem dětem na tváři černou šmouhu, jsme si povídali ještě druhý den. Masopustní čas vyvrcholil v pátek 19. 2. Velkým karnevalem. Roztomilé postavičky a veselý smích se nesli celou školkou. P. učitelky se proměnily například v Barbie a Kena, Pepka námořníka, ve Večerníčka, čertici Bertu, Šmoulinku a Bílou paní. 
Jak se plete pomlázka
Dne 29. 3. 2010 p. Halouzka dětem ukázal jak se plete velikonoční pomlázka. Přinesl nařezané vrbové proutí a ve spolupráci s dětmi upletli pomlázky různých velikostí, Připomněli jsme si i další velikonoční zvyky.
Česko – Rakouské setkání
Poprvé v historii MŠ se uskutečnilo setkání dětí z českých i rakouských mateřských škol, při které si všichni společně hráli. Protože v MŠ Slavonice se učí děti německy a v rakouské KG Karlstein a Dobersberg se učí děti česky, naplánovali jsme jejich setkání. To proběhlo ve spolupráci MěKS ve Slavonicích v kulturním domě pod hlavičkou projektu INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH. Vystupovalo 26 českých dětí, 7 rakouských a přišlo se na ně podívat více jak 50 lidí jak z města tak i z okolí. Zastoupeny byly učitelky ze ZŠ a milou návštěvou byla i p. Mgr. Vlasta Křičková, koordinátorka projektu za Jihočeský kraj. V závěru odpoledne byly pro děti připraveny různé hry, cvičení, malování a hudba.
Ukliďme svět
Akce UKLIĎME SVĚT proběhla v MŠ Slavonice 22. dubna 2010. Zúčastnilo se jí 89dětí a 9 dospělých. Cílem akce bylo uklidit místa, kam často s dětmi chodíme za poznáváním přírody. Tím místem je přírodovědná naučná stezka naší školy. Podařilo se nám uklidit okolí přístupových cest k naučné stezce a obě její trasy. Naplnili jsme různými druhy odpadků 5 pytlů vážících dohromady přes 50 kg. Při úklidu jsme objevili také jednu „černou skládku“ a několik pneumatik. Problém jsme nahlásili Podniku města Slavonice, které zajistilo její odstranění. Touto společnou akcí jsme chtěli podpořit zájem dětí o ochranu našeho nejbližšího okolí. 
Den otevřených dveří
22. dubna se školka otevřela veřejnosti. Malí i velcí návštěvníci si mohli v době od 8,00 do 10,00 prohlédnout třídy a další prostory školy. Mohli sledovat právě probíhající aktivity, zapojit se do činností a her. Rodiče získávali potřebné informace týkající se podmínek pro přijetí nových dětí, organizace dne v MŠ a podobně. Odměnou za vykonanou práci při úklidu byl postaven skákací hrad společnosti EON.
Zápis do mateřské školy
Přihlášky dětí do MŠ na školní rok 2010 – 2011 přijímala naše škola v průběhu celého měsíce dubna. Bylo podáno 16 žádostí o přijetí dítěte do MŠ. 
Jak zvířátka uklízela les
Je pohádka o lese, kde zvířátka musela uklízet následky lidské bezohlednosti. Na pomoc jim přišly děti a společně pak odpadky roztřídily a uklidily do kontejnerů. 
Odpady a co s nimi
Nejstarší děti si hravou formou připomněly, co do přírody nepatří, jak třídit odpad a jak ještě můžeme využít různé obaly, než je vyhodíme. Dvě družstva soutěžila například v čištění lesních palouků, lovení PET lahví z rybníka, štafetovém třídícím běhu. Odehrála se papírová bitva, kde zvítězilo družstvo s menším počtem papírových odpadků na svém území. Naše OBALO – KLÁNÍ jsme zakončili roztříděním a správným uložením odpadků do kontejnerů. 
Kniha je můj kamarád
Začátkem května děti postupně navštívily po jednotlivých třídách místní knihovnu a spisovatelka p. L. Lanczová jak se ke knížkám správně chovat a jak se  v nich správně orientovat. Ověřili jsme si také znalosti pohádek a pohádkových bytostí. Závěr prohlídky patřil dětem, některé si poprvé mohly půjčit knížku z knihovny. 
ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou
Dne 6. 5. jsme podnikli výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Prošli jsme kolem voliér a výběhu se zvířátky,  pojmenovávali jsme je, poznávali nová, krmili jsme kačeny a kapry. Dvě skupiny dětí absolvovaly vzdělávací pořad  LESNÍ  POHÁDKA. Příběh dětem umožnil poznání, že každý tvor má v přírodě své důležité místo, i když se nám někdy na první pohled zdá, že všemu jen škodí. Naučili jsme se chápat důležitost rovnováhy zastoupení druhů zvířat v přírodě. Seznámili jsme se s významem potravního řetězce v přírodě. SETKÁNÍ S HADY – prohlédli jsme si nejznámější druhy užovek, i zmiji obecnou. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o hadech žijících  u nás, kde žijí, čím se živí atd. Děti si prohlédly terária s želvami a ještěrkami. 
Konference
Dne 13. 5. Pořádala MŠ MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ. MŠ představila veřejnosti naučnou přírodovědnou stezku jako novou možnost pro vzdělávání a ochranu přírodního prostředí v příhraničním regionu a představila realizované aktivity za poslední dva roky. Hlavním bodem programu bylo představení dokončené publikace KORÁLKY POZNÁNÍ, na které se podílely učitelky mateřské školy pod lektorským vedením Bc. J. Macharta. Konferenci zpestřilo vystoupení dětí s ukázkovou vzdělávací aktivitou. Na konci diskuze proběhlo dotazníkové šetření, ve kterém se mohlo 42 přítomných účastníků vyjádřit k prezentované publikaci a doplnit svoje postřehy a připomínky. Odborný posudek vypracovala PhDr. Jančaříková, PhD, vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy UK – Pedagogické fakulty Praha. Publikaci zhodnotila jako velice kvalitní materiál, ocenila především podporu trendu vyučování v přírodě, závislost na ročním cyklu, citlivý přístup k žákovi a sadu funkčních materiálů pro praxi v předškolním vzdělávání včetně zdařilých ilustrací. Publikace bude vydána knižně. 
Maminky mají svátek
Ve všech třídách proběhlo vystoupení u příležitosti SVÁTKU MAMINEK. Děti pilně nacvičovaly pohádky, básničky a říkánky, aby se mohli pochlubit svým blízkým. Spolu s vystoupením děti předávaly dárečky vyrobené s láskou a nemalým úsilím. U nejmladších dětí se vystoupení uskutečnilo 7. 5. 2010, o týden později u VČELEK  a  MOTÝLKŮ. Poslední vystoupení 18. 8. Měly RYBKY a ŽABKY. Ti kromě jiného předvedly maminkám ukázky v německém jazyce.
Hudební festival školek
19. května jsme se zúčastnili hudebního festivalu mateřských škol KLUBÍČKO PÍSNIČEK. Organizátorem byla MŠ POHÁDKA z Plané nad Lužnicí. Sedm mateřských škol představilo svoje programy, v nichž se zpívalo, hrálo a tancovalo. Naše děti předvedly pod vedením ředitelky školy Mgr. Benešové ukázku hravého učení německého jazyka. Druhá skupina pak ukončila festival hudebně pohybovými hříčkami na téma DÉŠŤ a neodolatelným kroužením obručemi v rytmu veselé písničky, kterou jsme rozezpívali a roztančili i ostatní účastníky festivalu. Navštívili jsme také prostory MŠ POHÁDKA, kde se o nás pečlivě starala zástupkyně ředitelky a p. kuchařky. Všichni hosté si odváželi medaile a další drobné dárky a taky logo plánské školy KERAMICKÉHO KAŠPÁRKA. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku ČERVENÁ LHOTA. 
Sportovní hry
Dne 21. 5. 2010 proběhlo již 4. Kolo SPORTOVNÍCH HER na víceúčelovém hřišti. Děti houževnatě bojovaly v pěti disciplínách: Štafetový běh, Hod do dálky tenisovým míčkem, Překážková chůze s míčkem v kelímku, Skok do dálky v pytli, Pětiskok za sebou. Všichni sportovci byli odměněni medailemi a po návratu do MŠ i sladkostmi. Za organizaci a spolupráci děkujeme p. Marešové, Suchanové, Štrynkové, Zabloudilové, Kuželové, Karáskové a Vítů. 
Jindrova naučná stezka
Přes 50 dětí a 7 dospělých vyrazilo v pondělí 24. 5. Na JINDROVU NAUČNOU STEZKU u Jindřichova Hradce. V okolí Hamerského potoka, rybníků a mokřadů jsme se dozvídali o výskytu a životě žab v této lokalitě. Aktivity, které pro nás připravily členky občanského sdružení HAMERSKÝ POTOK. Dětem přiblížily charakteristické znaky, způsob obživy těchto obojživelníků. Jindrova stezka prochází krásnou přírodou. O zajímavostech na stezce se návštěvníci dozví z informačních tabulí, kde jsou i vzkazy a úkoly od žabáka Jindry určené dětem. Naši předškoláci zdolali poměrně dlouhou trasu statečně a tak byli odměněni sladkou žabkou, básničkami o žabkách a tištěným průvodcem.
Výlet do Mutišova
V pátek 28. 5. 2010 jeli MOTÝLCI a VČELKY vlakem do Mutišova, kam nás pozvala maminka DVOŘÁKOVÁ na prohlídku domácích zvířat. Viděli jsme králíky s mláďaty, slepice, kachny, selata a malá housátka. Kromě zvířátek jsme měli připravené i malé pohoštění a dětem se zpátky opravdu nechtělo. 
Ptačí zpěv má svů svátek
Největší ptačí koncerty probíhají v jarních měsících – od dubna do června. 2. května mohou slavit svátek všichni zpěvní ptáci. Na tento den připadá SVĚTOVÝ DEN PTAČÍHO ZPĚVU. Na poslední květnový den jsme si naplánovali vycházku po naší naučné stezce. Doprovázeli nás ornitologové – Ing. Hana Uhlíková a její kolega Bc. Tomáš Brinko. Cílem této společné vycházky bylo naučit se pozorovat a rozpoznávat alespoň některé druhy ptáků v okolní přírodě. Slyšet ptačí symfonii v plné kráse znamená ráno si přivstat a tiše se brouzdat jarním lesem. Počasí nám zrovna nepřálo a dětem z III. bloku se do deštivé ranní přírody moc nechtělo. Než jsme se však dozvěděli zajímavé informace o životě ptactva a prohlédli si obrazový materiál ve třídě, počasí se umoudřilo. Děti se nejdřív naučily několik pravidel pro pozorování ptáků: být tiše, pohybovat se co nejméně, nedělat žádné prudké pohyby, pozorně se dívat. Podmínky k pozorování nebyly zrovna ideální, přesto jsme jejich několik zahlédli. Ing. Uhlíková nám je všechny představila a upozornila nás na charakteristické znaky, specifičnost hlasů a chování. Poslouchali jsme zpěv: strnada obecného, sýkory modřinky, budníčka menšího, pěnkavy obecné, konipase horského, pěnice černohlavé a sýkory koňadry. Na konci naší výpravy naše děti pozorovaly na kopci dalekohledy čapí hnízdo na komíně u ZŠ. 
Emufest
MDD oslavila naše MŠ tentokrát trochu netradičně. V sobotu 12. 6. 2010 ve spolupráci VIERTELFESTIVAL NO pořádaly MŠ Slavonice, Dobersberg a Karlstein,  Měks  Slavonice a VPS v rámci evropského multikulturního festivalu mateřských škol hravé a tvořivé odpoledne pro děti a jejich rodiče. Za slunečného počasí si děti v okolí kulturního domu vyzkoušely například tkát kobereček na stavu, plést z proutí, plstit obrázky z ovčí vlny, vyráběly čelenky z papíru a peří, figurky z keramické hlíny, korále ze slámy. Program zpestřili akrobati na vysokých chůdách v kostýmech krále a šaška.
Policie ve školce
Příslušníci cizinecké policie z Nové Bystřice si s dětmi povídali o práci policistů, děti si mohly prohlédnout výstroj, různou techniku a pomůcky. Vyzkoušely si, jak nasadit pachateli pouta, jak těžká je neprůstřelná vesta, přístroj na dechovou zkoušku, program na ověřování dokladů. Děti si dále připomněly, jak má vypadat výbava cyklisty, jak se bezpečně pohybovat po komunikacích, co dělat, když se někdo ztratí, zraní, atd.
Na školní zahradě jsme se pak mohli podívat na práci psovodů a dovednosti policejního psa Cyrila. Děti obdivovaly jeho kousky, které předvedl na zahradě, poslušnost a hbitost při „zadržení pachatele“ i rychlost s jakou dokázal vyhledávat předměty ukryté v prostoru zahrady. 
Výlet do Mutišova
Nejmladší předškoláci v pátek 25. 6. vyjeli vlakem na výlet za zvířátky do nedalekého Mutišova. Tam na ně čekala p. Suchá s vnučkou Adriankou, která taky chodí do naší školky. Paní Suchá si s dětmi povídala o chovu domácích a hospodářských zvířat, vyprávěla o jejich životě a užitku. Děti zvířata krmily, prošly se v ohradě s ovečkami, pohladily si králíky i kočky. Cestou k vlaku jsme obdivovali koně s hříbaty. 
Loučení s budoucími školáky
Poslední den v červnu bývá na všech školách stejný – všichni se těší na prázdniny, ale ti opouštějí školu natrvalo, mívají pocity maličko smíšené. V tomto roce od nás odchází do základní školy 25 budoucích prvňáčků. Přejeme jim, aby začátky ve škole byly úspěšné a práce ve škole jim přinášela radost a spokojenost.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign