logotyp
Login

Školní rok 2011 - 2012

Se začátkem nového školního roku přichází do mateřské školy nejen dobrá nálada kamarádů vracejících se po prázdninách, ale i smutek a slzy dětí nově odloučených od maminek. Letošního 1. září však děti vítala slavonická školka veselejší, barevnější a obrázková. A tak Kuřátka, Ovečky, Včelky, Motýlci, Rybky a Žabky „bydlí“ nejen uvnitř školky, ale i na nové fasádě budovy. Podobu změnila MŠ během letních prázdnin, kdy firma INEX MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, S.R.O. provedla výměnu oken a zateplila střechu a fasádu budovy. Barevné obrázky na fasádě v duchu vnitřní výmalby školky navrhla a nakreslila s pomocí p. ředitelky a učitelek MŠ výtvarnice ZUZANA KRAJČOVIČOVÁ.
MŠ SLAVONICE byla v době letních prázdnin od 4. 7. Do 19. 8. 2011 uzavřena. Provoz byl opět zahájen v pondělí 22. 8. 2011.
V září nastoupilo předškolní docházku 99 dětí, z toho 22 dětí poprvé.
 
 
ROZDĚLENÍ TŘÍD
 
I. Blok                Ovečky        Jana Luksová
                        Kuřátka        Jitka Vacková
 
II. Blok               Včelky         Eva Karásková, Dis
                        Motýlci         Stanislava Fillerová Krušinová
                                          Mgr. Vítězslava Benešová
 
III. Blok              Rybičky        Martina Krčmáriková
                        Žabky          Bc. Milena Novotná
 
ŘEDITELKA ŠKOLY:                 Mgr. Vítězslava Benešová
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:        Bc. Milena Novotná 
HOSPODÁŘKA ŠKOLY:             Věra Tepříková

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:      Hana Geislerová
KUCHAŘKY:                          B. Procházková, Z. Zrůbková
ŠKOLNICE:                           Květoslava Bulantová
UKLÍZEČKA:                          Pavla Pokorná
 
  
AKCE ŠKOLY:
 
Podzimní hrátky
Měsíc nového školního roku uplynul jako voda a v mateřské škole se za tu dobu stala spousta událostí. Utužily se vztahy v nových třídních kolektivech, děti znají jména svých nových kamarádů, po ránu  je méně slziček. Předškolní děti zahájily předplavecký kurz v bazénu v J. Hradci. Začala výuka německého jazyka formou hry. Do třídy přiletěla za dětmi sova Hedvika s úkoly zaměřenými na poznávání a ochranu přírody v rámci projektu KORÁLKY POZNÁNÍ. 
Vítězství v soutěži JIHOČESKÁ RATOLEST
České Budějovice – Jihočeská krajská  síť environmentálních center KRASEC vyhlásila výsledky 1. Ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí JIHOČESKÁ RATOLEST.
Své projekty do prvního ročníku Jihočeské ratolesi přihlásilo 24 obcí, škol, místních iniciativ a neziskových organizací. Mezi školami si nejlépe vedl projekt mateřské školy Slavonice „PRŮVODCE NAUČNOU STEZKOU KORÁLKY POZNÁNÍ“. Korálky poznání  je název publikace, kterou zpracoval kolektiv učitelek z mateřské školy na základě dlouholetých zkušeností v environmentální oblasti. Na publikaci spolupracovali i významní odborníci, lektoři, kteří působí v oblastech EVVO.  Podařilo se i získat odborného garanta PhDr Kateřinu Jančaříkovou e Environmentálního centra UK-PedF Praha, která metodiku doporučila budoucím učitelům v mateřských školách a na 1. Stupni ZŠ. Metodika je zpracována i v německém jazyce. Vítězná škola obdržela finanční příspěvek od Jihočeského kraje, certifikát a pestrý balíček regionálních bio a fair trade produktů. Ceny předával předseda KRASCE p. Petr Kurz a radní Jihočeského kraje Ing. Karel Vlasák. „Soutěž má smysl, bylo by dobré prvním ročníkem skutečně zahájit tradici zviditelnění, ocenění a propagaci projektů, které se vztahují k EVVO, ochraně přírody a udržitelnému rozvojiv regionu jižních čech. Může se stát nejen inspirací hodnou následování, ale díky zviditelnění konkrétních projektů se může rozvinout nová a smysluplná spolupráce mezi organizacemi“ (citát koordinátorky environmentální výchovy v Jihočeském kraji Ing. Libuši Jozkové.
Cesta pralesem
Ve spolupráci se základní školou zažily děti z MŠ dobrodružnou CESTU PRALESEM. Při sportovním dopoledni soutěžily děti společně s mladšími žáky ZŠ, a kromě pralesních záhad zjistily, že ve škole je to také prima a jako budoucí  prvňáčci  se nemusejí ničeho bát.  Program připravila se svými žáčky paní učitelka Vendulka Kuklová.
Předplavecká výuka
První skupina předškoláků se vyptavila do jindřichohradeckého bazénu, aby se naučila základům plavání. Pod vedením dvou lektorek se děti učily překonat obavy a strach z vody, osvojily si základní plavecké dovednosti-přirozené pohyby ve vodě, potápění, orientace ve vodě i pod hladinou, splývání na zádech i na břiše, dýchání do vody, skoky a pády. Za své výkony obdržely všechny děti „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“.
Vystoupení pro seniory
Nejstarší děti se svými učitelkami letos připravily krátký program pro místní seniory. V domově seniorů zazpívaly, zarecitovaly, zatančily a rozdaly všem vlastnoručně vyrobené dárečky z papíru. Dětem se podařilo vykouzlit úsměvy na tvářích všech diváků.
Mikulášská besídka
5. prosince zavítal k nám do mateřské školy Mikuláš s Andělem a čertem. Na tento den se s dětmi moc těšíme a řádně se návštěvu připravujeme. Pilně nacvičujeme písničky, básničky i čertovské tanečky, třídy jsou předvánočně nazdobené. Když potom Mikuláš s Čertem přichází, jako zázrakem nikdo nezlobil, všechny děti pomáhají maminkám, umí se rychle obléknout…..Anděl se nestačil divit a rozdával malé dárkové balíčky, nechyběly ani mikuláš, čert a anděl z perníku, které nám darovala firma PEROS.
Adventní čas
Adventní čas je provoněný jehličím, kořením, svíčkami…..Je to čas čekání na Ježíška. Ve školce jsem si dlouhou dobu čekání zpříjemnili tvořením vánočních ozdob a dekorací, dozvídali se o vánočních zvycích a tradicích, vyzkoušeli jsme si některá vánoční kouzla. Hráli jsme hry s vánoční tématikou, četli příběhy, učili se básničky, koledy, vánoční písně. Učili jsme se myslet i na ostatní, mít radost z maličkostí a také obdarování druhých 
Vánoční tvořivá dílna
Letos jsme pro děti uspořádali předvánoční tvořivou dílnu. Připravené činnosti nadchly děti i dospělé. Děti si domů odnášely krásné vánoční dekorace. S přípravou a organizací ochotně pomáhala paní H. Dvořáková
Předvánoční setkání
Už několik se před vánocemi scházíme společně se školáky v základní škole u vánočního stromečku, abychom si společně zazpívali koledy. Děti také zarecitovaly básničky o narození Ježíška a o vánocích. Potom jsme si mohli prohlédnout třídy a pohrát si i se staršími kamarády.
Návštěva rakouských partnerů v MŠ
V rámci spolupráce MŠ Slavonice a rakouské KG Thaya  v projektu INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A DOSPĚLÝCH navštívili naší školku rakouské p. učitelky, ředitelka KG  a zástupci města THAYA  a SLAVONICE. Po krátkém programu, který s dětmi připravila Mgr. V. Benešová, si hosté prohlédli nově zrekonstruovanou budovu školy, třídy i provozní část MŠ. Společně jsme dohodli setkání dětí  z obou škol, také starostové si vyměnili pár zkušeností z výkonu svých profesí. Plánované setkání proběhne 2. Února 2012 – rakouské děti navštíví Slavonice.
Vánoce v Mateřské škole
Ve středu 21. Prosince se sešli všechny děti, zaměstnanci školy a zástupci města ke společnému zpívání. Školkou zněly nejznámější koledy, děti recitovaly vánoční básničky. Pak už se jen rozbalovalo, prohlíželo, zkoumalo a zkoušelo. Nové hračky a pomůcky udělaly všem předškoláčkům velikou radost. V odpoledních hodinách jsme se opět sešli u vánočního stromu  na náměstí Míru, abychom si vánoční koledy zazpívali s příbuznými a veřejností. Vystoupení jsme zahájili zvonkovým průvodem. Děti pak dostaly drobné dárečky od vánočních andělů. Zároveň byla zahájena výstava výtvarných prací dětí ze slavonických škol,         
Společná návštěva výtvarných prací
Ne všechny děti měly možnost navštívit výstavu výtvarných prací v muzeu ve Slavonicích. 5. Ledna jsme zašli do muzea, kde jsme obdivovali práce svých malých i velkých kamarádů, načerpali jsme také inspiraci a děti se těší, že si některé práce a techniky vyzkouší ve školce.
Tři králové
Sešli jsme se v Novém roce a vyprávěli si o prožitých vánocích a prázdninových dnech. Děti se těšily na další činnosti, které pro ně paní učitelky připravily. Hráli jsme oblíbené pohybové hry, stavěli a malovali hrady a zámky, v kterých králové bydlí, vyráběli jsme královské koruny. Povídali jsme si o cestě tří králů do Betléma, o darech pro Ježíška. „Hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta“ popřály nejstarší děti 6. ledna, kdy se školkou vypravil královský průvod. 
Beseda pro rodiče a pedagogy
ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA ZVLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ.  Jak rozvíjet dětské dovednosti?
Schůzky se zúčastnila pracovnice PPP Dačice Mgr. J. Kalvodová. Vysvětlila rodičům podmínky pro odklad školní docházky dítěte, jakým způsobem žádat v poradně o vyšetření školní zralosti. Dozvěděli jsem se také mnoho zajímavých a užitečných informací o potřebách dětí ve věku 3 – 6  let, jak dítěti pomoci, aby se dokázalo samostatně oblékat, uklízet si svoje věci, co s tím, když se dítě vzteká a vzdoruje, co dělat abychom vychovávali samostatné, ohleduplné a zdravě sebevědomé dítě. 
Ukázková hodina německého jazyka
Na konci prvního pololetí měli rodiče možnost vidět, co se za uplynulé měsíce děti naučily, do jaké míry dokážou užívat některá německá slova a fráze nejen při zábavných hrách, říkadlech a písničkách, ale i v praktických činnostech. Děti se dokázaly samy představit, zeptat se kamarádů, kde bydlí a jak se jmenují, vybrat si z nabídky nápojů a požádat o něj, předvedly několik her, říkánek. Do her se zapojili také diváci.  
Společné hry MŠ Slavonice – KG Thaya
Víte jak si hrají rakouské děti? Úplně stejně jako české. Známá věc se potvrdila na česko – rakouském setkání Mateřské školy  Slavonice a Kindergarten Thaya. Několik her si děti zahrály společně v německém jazyce. Na oplátku nás děti z Rakouska naučily hru s písničkou v češtině. Pak následovaly volné hry a zábavné aktivity.
Zápis do základní školy
1. února se konal zápis do první třídy.  Zápis je pro děti první významnou zkouškou. Jak výjimečná událost to pro ně byla, dokazovalo jejich nadšení, když o zápisu druhý den vyprávěly a všem ve škole oznamovaly, že byly přijaté do školy. Zápisu se zúčastnilo 40 dětí, z toho pěti předškolákům byl nástup k povinné školní docházce odložen o jeden rok.
Beseda s hajným
O volně žijících zvířatech, péče o ně a přírodu nám do školky přišel povyprávět p. ing. V. Pavliš. Vysvětlil dětem rozdíl mezi lesníkem, hajným a myslivcem, jak se máme chovat v přírodě a co se naopak nesmí. Vyprávěl dětem o své práci, zajímavosti o zvířatech a setkáních s nimi, o stromech a dalších lesních rostlinách. Děti měly možnost prohlédnout si paroží, kožešiny z lišky, kuny, bobra a psíka mývalovitého. Poznávaly také některé druhy stromů podle listí, jehličí a plodů. Pan hajný potom ochotně odpovídal na všechny zvědavé otázky a na konci povídání věnoval dětem pexeso s obrázky zvířat a rostlin.
Víly, šaškové, piráti….
A další jiné krásné masky se v pátek 10. Února se sešli ve vyzdobené školce. Děti se proměnily na motýlky, čerty, čarodějnice, myšky a spoustu dalších krásných pohádkových bytostí, zvířátek či představitelů různých řemesel. Všude byl slyšet smích, radost a dovádění. Maškarní karnevalové veselí jsme si všichni užili.
Masopust ve Slavonicích
Také v letošním roce připravil místní Klub důchodců masopustní průvod 21. února,  který se prošel s rozvernými písněmi a kousky městem. My jsme jej s dětmi doprovodili na námě+stí a tam jsme se bavili při jejich veselém vyzpěvování, tanci a dovádění.  Do školky jsme si kromě příjemných zážitků přinesli i plné kapsy dobrot od tajemných maškar. Děti se v tomto období seznamují s tradičními svátky a zvyky a lidovými zábavami.Cílem je ukázat dětem jak velký význam mají v životě společná setkávání lidí a společné přípravy a prožitky.
Předplavecká výuka
Na konci února začala jezdit druhá skupina dětí do bazénu v J. Hradci. Děti absolvovaly 10 lekcí předplavecké průpravy, která jim dává základyk osvojení plaveckých dovedností a bezpečného pohybu ve vodě.  Za své výkony obdržely všechny děti MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. 
Týden zdraví v mateřské škole ve Slavonicích
Jedním z dílčích vzdělávacích cílů RVP je osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví. K naplňování tohoto cíle přispěla svým projektem studentka Jihočeské univerzity Simona Krajíčková, která se věnuje oboru VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. V rámci své pedagogické praxe připravila pro děti program s názvem TÝDEN ZDRAVÍ. Tento projekt zahrnoval také dvě návštěvy zajímavých hostů v mateřské škole. Děti ve školce navštívila Mudr. Silvia Krajíčková – specialistka v oboru diabetologie. Seznámila je s průběhem vyšetření v lékařské ordinaci, povídala si s nimi o zdravé životosprávě a základních hygienických zásadách. Děti viděly kufřík plný zdravotnických pomůcek a lékařských nástrojů. Se zájmem sledovaly,  jak paní doktorka pracuje s tlakoměrem či injekční stříkačkou. Společně jsme se naučili několik relaxačních cviků jogy. Na závěr děti absolvovaly vědomostní kvíz zaměřený na poznatky důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody. Všichni obstáli na výbornou. Obsah společného setkání se týkal tří oblastí – zdraví, pohybu a hygieny. Mudr Krajíčková nešetřila chválou a všechny děti odměnila barevným kamínkem pro štěstí a certifikátem TROJNOŽKA ZDRAVÍ.
Dalšími hosty byli zástupci hasičských sborů – člen sboru dobrovolných hasičů v Cizkrajově Jakub Janák a profesionál z požární stanice v Dačicích nadstrážmistr Pavel Brůžek, který je členem hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Vyprávěli dětem o nejrůznějších situacích, ve kterých musí nasazovat své síly, dovednosti, vědomosti i techniku, aby ochránili něčí majetek, zdraví nebo dokonce i lidské životy. Upozornili nás na rizika a důsledky, které mohou děti i dospělé potkat v případě nerozvážného a neopatrného jednání, například manipulace s ohněm, vstupování na led v době oblevy, pohyb v blízkosti rozvodněných potoků, řek. Děti se seznámily se základními pravidly, jak postupovat požáru nebo v ohrožení zdraví či života. Učily se znát důležitá telefonní čísla, vyzkoušely si způsob oznamování požáru. Hasiči jim také předvedli své pracovní obleky a pomůcky. Také děti měly možnost vyzkoušet si pohyb v ochranném obleku, přilbě a s dýchacím přístrojem na zádech, ověřily si v terénu funkčnost vysílaček. Záměrem celého projektu je vychovávat zdravě sebevědomé, samostatné děti, které dokážu zvládnout současné i budoucí nároky života.
Vystoupení k MDŽ
Ve Slavonicích se slavilo 9. Března v kulturním domě. K Mezinárodnímu dni žen přišly s krátkým pásmem písniček, básniček a tanečků poděkovat nejen maminkám a babičkám i děti z mateřské školy. Jejich přirozenost a nadšení vykouzlili nejeden úsměv na tvářích diváků a za své úsilí a milé vystoupení sklidily obrovský potlesk.
Jan Lebeda ve školce
Návštěva jihočeského spisovatele Jana Lebedy se konala 21. Března a začala otázkou: DĚTI MÁTE RÁDY PŘÍRODU? CO JE TO VLASTNĚ PŘÍRODA? Děti dokázaly vyjmenovat co a kdo přírodu tvoří, dokázaly rozlišit, co už není dílem přírody, ale člověka. Poznávaly a pojmenovávaly zvířata z lesa. Poslouchaly příběhy o přírodě, zvířatech a skřítcích. J. Lebeda doplnil vyprávění krásnými ilustracemi Zdeňky Študlarové, které najdeme v jeho knihách o skřítcích MEDOVNÍČKOVI  A BARVÍNKOVI. Společně s dětmi nacházel v pohádkách poučení. Pobavil nás veselými verši ze své knihy básniček BÁSNIČKY DO BATŮŽKU. K zájmům pana Lebedy patří i včelaření . Včely mimo jiné obstarávají opylení většiny rostlin. O světě tohoto jedinečného hmyzu napsal knížku POHÁDKOVÉ VČELY. Do školky přinesl na ukázku několik živých včeliček. Nemalým zážitkem pro děti i dospělé byla skutečná ukázka bodnutí včelího žihadla do lidské kůže a jeho odstranění.
Velikonoční dílna
Kdo před vánocemi nevěděl, jak si na jarní svátky vyzdobit byt či dům, mohl přijít na jarní výtvarnou dílnu do mateřské školy, která se konala 29. Března. Stejně jako před vánocemi, dekorační zajíce, ovečky, slepičky, věnce jsme vytvářeli převážně z přírodních materiálů a odpadových surovin.  Díky nápadům  učitelek J. Luxové a J. Vackové se různé PET lahve, skořápky, odstřižky papíru, skartovaný papír proměnily v krásné jarní dekorace.
Ukliďme svět
Stejně jako minulá léta, i tento rok jsme s dětmi slavili dubnový svátek DEN ZEMĚ  prací. CLEAN UP THE WORLD (Ukliďme svět) je mezinárodní kampaň , v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek a podobně. Smyslem akce však není pouze úklid, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí. Tato kampaň probíhá v ČR od roku 1993, tedy od prvního ročníku mezinárodní kampaně. Každým rokem se k akci v ČR připojuje 150 míst, 14 000 dobrovolníků z nevládních organizací, mateřských, základních i středních škol, dětských oddílů i zájmových klubů, přižemž děti tvoří většinu (asi 8000). Celkový sebraný odpad  je asi 100 tun a z toho se asi 20%  recykluje.
Děti z MŠ uklízí každoročně okolí naučné stezky. Letos se k nám přidali kromě rodinných příslušníků i děti z první a druhé třídy ZŠ. Nasbírali jsme 5 plných pytlů odpadků.
Za vykonanou práci čekala na děti u školky odměna – skákací hrad od společnosti EON Česká republika s.r.o.
Den otevřených dveří
Školka se pro rodiče a budoucí předškoláky otevřela 25. Dubna v 8:00 hodin ráno. Děti měly možnost pohrát si ve třídách, rodiče dostali základní informace a potřebné tiskopisy, učitelky a paní ředitelka odpovídaly na jejich otázky. Zápis dětí do MŠ probíhal do konce dubna. V období řádného zápisu se přihlásilo 20 dětí.
ZOO ve školce
Ze ZOO ohrada přijely za dětmi do školky ošetřovatelky zvířat s některými svěřenci. Seznámili jsme se s roztomilými zvířátky. Představily nám dvě krajty královské a d želvy. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých a potřebných informací o jejich životě a chovu. Všechna zvířátka si důkladně prohlédly, pohladily si hebké kožíšky morčat, hladkou hadí kůži i tvrdé želví krunýře. Ošetřovatelky odpovídaly na jejich zvídavé otázky,  povídaly si společně o dalších zvířatech, které můžeme najít v jejich ZOO. Zvířátka dostala za návštěvu ve školce spoustu dobrot. Akce se uskutečnila 27. dubna.
Čarodějná výprava
Pálení čarodějnic se tradičně odehrává v noci z 30. Dubna na 1. května . Lidé byli přesvědčeni, že se v tuto noc slétávají čarodějnice na čarodějnický sabat. Ve školce jsme si této lidové tradici povídali, hráli jsme čarodějnické hry. Vařili jsme kouzelné lektvary a povídali si o účincích některých bylin, učili jsme se říkadla a zaříkávadla,  tančili jsme čarodějnický rockenroll, četli jsme pohádkové příběhy malé čarodějnice. 30. Dubna přinesla dětem naše nová doručovatelka dopis. Nebyl od sovy Hedviky, ale od čarodějnice Bimbuly. Pozvala děti na čarodějnickou výpravu. Děti vyrazily po jejích stopách a hledaly cestou vzkazy. Plnily různé úkoly, například svezly kamaráda na koštěti, zopakovaly si kouzelná zaříkávadla. Stopy vedly k velké hranici pod Stržným vrchem. Tam děti hledaly zásoby čarodějnice Bimbuly.
Pampelišková víla
Napadlo vás někdy, že v obyčejné pampelišce bydlí víla?  Co všechno pampelišky umí, jak a kde rostou a spustu zajímavých věcí o pampeliškách přišla dětem do školky 4. Května povídat PAMPELIŠKOVÁ VÍLA. Děti si hrály na létající semínka, kouzlily se stonky a květy, tvořily pampeliškové trumpety, malovaly obrázky, na které použily květy a listy pampelišek. Naučily se krátkou písničku a nakonec si jí zatančily s vílou
MISE PLUS + Bezpečné setkání s elektrickou energií
Právě takové setkání se odehrálo v E.ON ENERGY TRACKU, který přijel do mateřské škoy ve Slavonicích 9. Května. Toto mobilní vzdělávací centrum připravilo pro děti vzdělávací program AKUPLUS+PRO MLADÉ KOUZELNÍKY. Jeho prostřednictvím se děti seznámil se základními informacemi o elektrické energii a jejím významu po člověka. Zábavným způsobem se dozvěděly jak elektrická energie vzniká, jak nám pomáhá a usnadňuje život, jak s ní bezpečně zacházet, jak a proč s ní šetřit, že může i ublížit a co dělat v případě zasažení elektrickým proudem. Programem nás provázeli mladí kouzelníci  Leontýnka, Valentýnka a Voltík. Tuto sponzorskou akci pro děti z MŠ kompletně zajistila společnost  E.ON ČR, s.r.o. 
Návštěva městské knihovny
Knížky nás provází celým životem. Není možné se jim vyhnout, přestože čím dál častěji využíváme i jiné zdroje informací, poučení a zábavy. Knížky nám dělají radost , umí nás potěšit i poučit, obohacují nás o slovní zásobu, najdeme  v nich spoustu zajímavých informací. Ve školce pěstujeme a posilujeme pěkný vztah dětí ke knížkám. Čtení pohádek a příběhů často zařazujeme v průběhu dne v MŠ. Čtení před spaním patří k naším každodenním rituálem. Dvakrát ročně pořádáme v MŠ prodejní výstavu knih. Každoročně také navštěvujeme místní Městskou knihovnu. V příjemném prostředí knihovny nasloucháme vyprávění spisovatelky p. L. Lanczové o knížkách, společně poznáváme úryvky a ilustrace známých pohádek, posloucháme ukázku krátkého příběhu nebo básniček. Knížky si pak můžeme prohlédnout. 
Rakousko.české setkání škol v Jihlavě
V rámci projektu INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH  -  M 00128 dostaly naše děti pozvání na společné česko – rakouské oslavy Dne dětí do Jihlavy. 15. Května byl pro ně na hřišti jihlavské ZŠ Demlova připraven zábavný program vedený profesionální konferencierkou. Při společném hraní se opět naprosto přirozeně odbourávaly zábrany a jazykové bariery a děti se spontánně a s nadšením zapojovaly do rozmanitých zábavných aktivit. Po obědě jsme se přesunuli do ZOO. Tam jsme poznávali cizokrajná zvířata. ZOO Jihlava je označována jako ZOO BEZ MŘÍŽÍ a je domovem pro více než 100 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením. Sledovali jsme krmení medvědů malajských, mají rádi rýži, ovoce a zeleninu. Absolvovali jsme  i vzdělávací program o dravcích a sovách. Děti sledovaly práci sokolníků, poznávaly některé druhy dravců a sov, dozvídaly se základní informace o vzhledu, chovu…. V Jihlavě děti prožily s rakouskými kamarády opravdu příjemný a zajímavý den.
Pohádka na zámku
18. května jsme se vypravili za muzikálovou pohádkou na jindřichohradecký zámek. Pohádkový příběh O PANU VOKOVI A BÍLÉ PANÍ, který je současně pořadem výchovně vzdělávacím, připravil divadelní soubor pod vedením známého baviče Marka Dobrodinského. Toto veselé představní s původními písničkami, nádhernými kostýmy, kulisami a scénickou muzikou je zasazeno do období kolem roku1600, za vlády posledních Rožmberků. Vystupuje zde i rod Lobkowitzů, císař Rudolf  II a další.
Podvodní focení
Druhá skupina plaváčků měla možnost vyfotit se v jindřichohradeckém bazénu i pod vodní hladinou. Fotografie se vydařily a děti si z předplaveckého kurzu odvezly kromě  mokrého vysvědčení pěknou fotokoláž z podvodních záběrů. 
Za ptačím zpěvem
Součástí našeho školního vzdělávacího programu je metodická publikace s environmentální tématikou KORÁLKY POZNÁNÍ. Na cestě za poznáním nás v průběhu celého roku moudrá sova Hedvika.
V rámci získání jednoho z jarních korálků poznání se děti seznamují s některými zástupci ptačí říše, s jejich způsobem života, významem v přírodě a důležitostí jejich ochrany. SVĚTOVÝ DEN PTAČÍHO ZPĚVU připadá na první květnovou neděli. Sova Hedvika nás pozvala na naučnou stezku, kde se každé jaro konají ptačí koncerty. Spolu s námi se vypravila ornitoložka Hana Uhlíková. Než jsme se vydali na stezku, povídali jsme si o nejznámějších ptačích poslech jara – čápovi, vlaštovce,  jiřičce, kukačce a rorýsovi. Mnoho znalostí a nově nabyté vědomosti si děti ověřily při práci ve skupinách. Skupina VLAŠTOVEK  měla vymodelovat hnízdo. Skupina KUKAČEK měla vymodelovat kukaččí hnízda. Skupina ČÁPŮ  měla vystihnout rozdíl ve tvaru těla čápa a volavky v letu. Skupina RORÝSI měla vymodelovat tvar jejich křídel v letu. Ptom jsme se vydali na naučnou stezku, tam na nás čekal kolega Hanky Tomáš Brinke, který v blízkosti ovocného sadu nastražil sítě k odchytu ptáků. Poslouchali jsme se ptačí prozpěvování, rozeznávali jsme se hlas zvonohlíka zahradního a strnada obecného. Děti vyzkoušely dalekohled. Potom jsme prohlíželi „úlovky“  - strnada obecného, pěnici černohlavou, sýkorku koňadru. Víme, proč se ptáci kroužkují a jak se to dělá. Zaposlouchat se do pestrých melodií ptačích písniček a potěšit se z krásy jarní přírody jsme mohli 25. Května. 
Svátek matek
V květnu popřály ve školce  všechny děti svým maminkám a babičkám k svátku, připravily si pro ně veselá vystoupení a nechyběl vlastnoručně vyrobený dárek a přáníčko.
Záchranná stanice Telč
Záchranná stanice volně žijících zvířat v Telči má za sebou již 16 let své činnosti. Je umístěna na velice pěkném místě vedle vstupu do zámeckého parku. Zabývá se především zajištěním péče o nalezená poraněná zvířata,  kterým se snaží umožnit návrat do volné přírody. Věnuje se také propagaci ochrany přírody, organizuje výchovně vzdělávací akce. 29. Května nászáchrannou stanicí provedl její provozovatel pan Pavel Dvořák. Představil nám kozy kamerunské s kozlem Matějem, prasátko pekari páskovaného, kuny skalní  Marunku a Čaka, jelínka muntžaka malého, lišku Jarušku, různá plemena slepic, perličky modré a domácí holuby. Jedním z prvních obyvatel je dikobraz Vavřinec. Ve voliérách jsme viděli krkavce velkého, káně lesní, poštolku obecnou, motáka pochopa a výra velkého, které pro jejich zranění nebylo možno vypustit zpět do volné přírody. Dozvěděli jsme se o funkci dravců v přírodě. Podle pana Dvořáka bývá úspěšnost zotavení asi u poloviny přijatých ptáků. Na konci zajímavého výkladu si děti mohly pohladit malá koťátka. Potom jsme vystoupali na telčskou rozhlednu OSLEDNICI navrženou Ing. J. Bártou. Kovová rozhledna je vysoká 34 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 31 m. Zdolali jsme 176 schodů a naskytl se nám krásný pohled na město Telč a okolní přírodu.
Oslavy MDD
Mezinárodní den dětí jsme oslavili na školní zahradě. Připravili jsme pro děti oblíbené zábavné i sportovní hry. Dopoledne se kreslilo, prolézalo strachovým  tunelem, skákalo v pytlích,  závodilo s naloženými kotoučky, jezdilo na klouzačce, házelo holínkou do dálky, bramborou do hrnce a šiškami do zaječí kapsy. Děti si vyzkoušely svoji zručnost při lovení ryb,  krmení hladových žabáků, házení dřevěným vajíčkem na obří terč z papírových proložek. Na samém konci trasy si děti zatančily a nechyběla ani drobná sladkost a balíčky zdravého mlsání. MDD proběhl dne 31. Května.
Hmyzí stezka
Vypravili jsme se na dobrodružnou výpravu lesem – na hmyzí stezku. Doprovázeli nás „hmyzáčci“, kteří nám odkrývali nejrůznější zákonitosti a tajemství ze života jednotlivých typických hmyzích zástupců. Děti se tak v přirozeném prostředí prostřednictvím her a činností seznamovaly s říší hmyzu, jejich vývojem a způsobem života. Stali jsme se například mandelinkami bramborovými, babočkami kopřivovými. Stavěli jsme domečky pro larvy chrostíka, budovali mraveniště. Zahráli si na chrobáky, setkali se s pavoukem křižákem, který měl na nás v lese nastražené obrovské pavučiny. Zajímavý výlet jsme podnikli do STŘEDISKA CHALOUPKY o.p.s. 28. Června.
Třídní výlety
V posledním týdnu školního roku jsme s p. učitelkami podnikali výlety do okolí  Slavonic. Třídy nejmenších předškoláků strávily dopoledne na naučné stezce. Tam na ně čekaly úkoly a zábavné činnosti a po jejich splnění následovala zasloužená odměna. Ostatní třídy navštívily domácí ZOO, která je situována v areálu penzionu Bejčkův mlýn. Jeho provozovatelka p. Odutová nás areálem provedla, odpověděla na všechny zvědavé dotazy, pomohla dětem správně rozdělit krmivo přinesené pro zvířátka, které pak společně nakrmily. Mohli jsme vidět pštrosy, oslíky Zuzku a Péťu, kozy, ovečky, králíky, morčata a malinká růžová selátka. Obdivovali jsme také páva korunkatého, bažanty a perličky. Cestou jsme pozorovali krajinu v okolí města, život v lese a na louce. 
Loučení s budoucími školáky
Poslední den tohoto školního roku patřil zejména budoucím školákům. Ti si domů odnášeli krásnou pohádkovou knížku Z PEKLA ŠTĚSTÍ, která snad bude patřit k prvním, které si školáci přečtou až zvládnou základy čtení.
Celoroční projekt KORÁLKY POZNÁNÍ
Také v letošním roce přiletěly do všech tříd soví poštovní doručovatelky s dopisy od sovy Hedviky a jejích kamarádů z říše zvířat. Děti se na dopisy velmi těšily a vždy s nadšením ohlašovaly jejich doručení do třídy. Cíle a úkoly, které jsme pro děti v metodice zvolili, se osvědčily. Postupně jsme je naplňovali, přizpůsobovali je složení skupin a věku dětí. Převažovalo zejména prožitkové a činnostní cvičení, snažili jsme se, aby co nejvíce cvičení probíhalo přímo ve třídě.
Na konci školního roku si děti odnášely ocenění sovy Hedviky a náhrdelníky z korálky poznání.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign