logotyp
Login

Školní rok 2012 - 2013

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Školní rok jsme zahájili v pondělí 3.9.
Po odchodu školáků do základní školy se sestavy dětí v jednotlivých třídách změnily, a tak většina dětí přecházela do „nové“ třídy. K začátku září se  k docházce do MŠ přihlásilo 95 dětí. V naplněných třídách se od prvního dne ozývaly dětské hlásky a smích, pláč byl slyšet opravdu jen tu a tam, a nikdy netrval dlouho. Děti si postupně připomínaly základní pravidla společného soužití ve školce, s pomocí svých učitelek se zapojovaly do připravených činností. Nové děti poznávaly nové kamarády, paní učitelky a režim dne. V prvních dnech jejich pobyt ve školce paní učitelky upravovaly tak, aby začátky v novém prostředí a odloučení od rodiny bolely co nejméně. Maminek, které je v prvních dnech ještě doprovázely, postupně ubývalo a naši malí předškoláci už se po pár dnech učí všechno zvládnout jen s pomocí svých učitelek, stejně jako jejich starší kamarádi.
 
Částečná rekonstrukce zahrady
Během letních prázdnin probíhala částečná rekonstrukce školní zahrady MŠ. Zvětšili jsme kopeček v rohu zahrady, takže v zimě budeme jezdit na bobech o kousek dál a rychleji. Vybudovali jsem síť podzemních telefonů a telefonní budek, takže domluva s kamarádem na druhém konci zahrady může probíhat bez křiku, v klidu a navíc je u toho legrace. Kolem stávajícího plechového altánku jsme postavili proutěnou konstrukci, po níž se na jaře začnou pnout nově vysázené vrby. Pro větší komfort dětí probíhá v současné době instalace záchodku na zahradě. Proutěné konstrukce pro nás vytvořilo sdružení Florianus z Jindřichova Hradce.
Další novinky na zahradě by měly vzniknout podle finanční situace příští rok.
 
Vzdělávací středisko Chaloupky, program pro děti Máme rádi zvířata (11.9.)
Smyslem tohoto vzdělávacího programu je prostřednictvím zážitku z kontaktu se zvířaty vnímat rozmanitost a krásu života a uvědomovat si náš vztah k nim. Společně s průvodci jsme se vydali na poznávací expedici do přírody, s některými zvířaty jsme se setkali přímo v areálu Chaloupek. Tam si děti na obrázcích prohlédly některá volně žijící zvířata, poznávaly je také různými smysly podle kožešin, rohů, parohů, zubů a zvuku jejich hlasů. V další části naší výpravy za zvířaty jsme se vydali k malému rybníčku, který byl hustě zarostlý orobincem, trávou a dalšími vodními rostlinami. Cílem malých badatelů byl lov a pozorování drobných vodních živočichů. Děti ulovily do připravených sítěk a cedníčků  vodní pavouky, bruslařky, vodoměrky, brouky potápníky a larvy jepic a komárů. Pozorovali jsme také krásnou modrozelenou vážku, která kolem nás po celou dobu létala. K našim úlovkům patřil i rybí ocásek – zřejmě zbytek od hostiny jiného zvířete nebo dravé ryby. Na konci se děti seznámily s obyvateli chaloupecké farmy. Pohladili a nakrmili jsme kozlíka Matěje, angorského králíka a anglického strakáče, poslechli jsme si „cukrování“ hrdličky, pozorovali jsme fretku, kočku, křepelky, pávy, různé druhy hus a kačen s kachňaty, viděli jsme tu i méně známé druhy drůbeže – perličky domácí a chocholatou slepici hedvábničku.
V průběhu tohoto programu získají děti kromě základních vědomostí o zvířatech také povědomí o tom, že každý tvor potřebuje odpovídající podmínky pro život.
 
Výstava drobného domácího zvířectva (14.9.)
Český svaz chovatelů každoročně pořádá v místním chovatelském areálu výstavu drobného zvířectva. S dětmi jsme výstavu navštívili a opět bylo na co se dívat. Prohlédli jsme si nejrůznější plemena králíků, voliéry s holuby a drůbeží. Děti upoutali chocholaté slepice, holubi s opeřenými nožkami, krásně zbarvení kohouti. Největší pozornost si však získali králíci všech velikostí i barev.
 
Korálky poznání
V září se děti seznámily se sovou Hedvikou a postupně začaly plnit hravé úkoly zaměřené na environmentální vzdělávání. Za jejich splnění budou v průběhu celého školního roku navlékat korálky poznání na svůj náhrdelník. Devět korálků jim pak bude připomínat devět témat, jejichž prostřednictvím poznávali okolní přírodu a její obyvatele.
 
1. korálek: Živá voda (září)
Sova Hedvika  nás  pozvala  na  naučnou  přírodovědnou  stezku. Tam děti sledovaly čistotu vody v různých vodních zdrojích (potok, mokřady, studánka), poznávaly život ve vodě i v jejím okolí. Učili jsme se poznávat některé rostliny, stromy a keře rostoucí v okolí potoka a mokřadů. S vodou a dalšími materiály jsme prováděli různé experimenty, hráli pohybové a poznávací hry, rozvíjeli jsme v rámci tématu tvořivé i jazykové dovednosti. Děti se dozvídaly o zásadách ohleduplného chování k přírodě i o škodlivosti některého lidského počínání na životní prostředí.  
 
Plavání (1. skupina 20.9. – 29.11.)
V září zahájilo 14 dětí z III. bloku předplaveckou průpravu v plavecké škole v Jindřichově Hradci. Děti si v průběhu 10 lekcí vyzkouší pohyb ve vodě a pod vodou, učí se zvládat obavy z neznámého prostředí, posilují svoji samostatnost, v bazénu se pod dozorem zkušených lektorek učí základním plaveckým dovednostem.
 
Kindergarten Thaya (20.9.)
V rámci spolupráce s rakouskými mateřskými školami navštívili zástupci slavonické mateřské školy a radnice Kindergarten Thaya. Prohlédli si společně školku a školní zahradu a načerpali mnoho nových zkušeností a nápadů pro práci s dětmi.
 
Dopravní hřiště (3.10.)
27 nejstarších dětí z naší mateřské školy se vypravilo do J. Hradce na dopravní hřiště. Všichni si vyzkoušeli své cyklistické dovednosti na kolech a koloběžkách. Při jízdě se učili respektovat dopravní značky, barvy semaforů a další značení na pozemních komunikacích – např. kruhové objezdy, přechody pro chodce, železniční přejezd. V další části výukového programu shlédly děti v učebně autoškoly film, ve kterém se seznámily s některými nástrahami v silničním provozu.
Filmovým dokumentem děti provázel chytrý medvěd, který děti upozorňoval na nesprávné chování při jízdě na kole, automobilem a při přecházení vozovky. Připomněl správné vybavení kola před jízdou na komunikaci. Společně s našimi dětmi dopravní výuku absolvovalo i 9 dětí z praktické slavonické školy. 
 
2. korálek: Podzim v zahradách (říjen)
Sledovali jsme proměny podzimní přírody, vyhledávali jsme znaky a jevy charakteristické pro podzimní období.
Vypravili jsme se za ovocnými stromy, pozorovali jsme podzimní úrodu v zahradách. Ovoce a zeleninu jsme poznávali všemi smysly, malovali jsme je, modelovali atd., o podzimních plodech jsme četli pohádky, učili jsme se písničky, tanečky, říkanky.
Nezapomněli  jsme  ani  na  bylinky,  které rostou na záhonech naší školky, ale i v okolní přírodě. Prohlédli jsme si je, přivoněli, některé ochutnali,  připomněli  jsme  si  jejich  jména. Ochutnávali jsme bylinkové čaje, namíchali jsme si koktejly bylinkových vůní.
Seznamovali jsme se také s obyvateli zahrad, na školní zahradě jsme některé z nich pozorovali, hledali jsme stopy života různých obyvatel (pavučiny, myší cestičky v trávě, krtince, hnízda aj.)
 
Jihočeská ratolest opět ocenila MŠ Slavonice (5.10.)
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Své projekty do 2. ročníku Jihočeské ratolesti přihlásily obce, škole, místních iniciativy a neziskové organizací. Mezi školami si opět velice dobře vedl projekt Mateřské školy Slavonice pod názvem Předškoláci jako badatelé a objevitelé, který zpracoval kolektiv učitelek z mateřské školy na základě dlouhodobých zkušeností v environmentální oblasti. Projekt vychází z koncepce rozvoje environmentální výchovy v Jihočeském kraji. Je zaměřen na aktivity v předškolním zařízení. Mateřská škola má ve svém zaměření jako jednu z priorit tuto oblast výchovy již dlouhodobě. Předložený projekt hodnotí, jak se podařilo motivovat a následně vyzkoumat zajímavosti z ptačí říše v pohraničním regionu Slavonicko. Podařilo se ostatním předškolním zařízením ukázat nové způsoby a zajímavé cesty jak vhodně přiblížit environmentální činnosti. Ostatním školám nyní chceme ukázat, jak se nám aktivity dařily, jak se plnily různé úkoly na přírodovědné stezce, výletech a v prostředí zahrady mateřské školy. Ukážeme, jak s výsledky a praktickými dovednostmi naší práce seznamujeme i nové učitelky MŠ, rodiče a ostatní veřejnost. Předvedeme a dáme školám možné návrhy pro hry, aby předškoláci mohli pozorovat na vycházkách přírodu, naučit se rostliny, zvířata a přírodní společenstva vnímat a chránit. Podařilo se získat i odborného garanta Ing. Hanu Uhlíkovou PhD a ornitologa Mgr. Tomáše Brinkeho. Výsledky výzkumu jsme zapracovali také do celosvětového projektu Jaro ožívá – Springalive. Mateřská škola obdržela finanční příspěvek od Jihočeského kraje, certifikát a pestrý balíček regionálních, bio a fair trade produktů. Ceny předával předseda Krasce Petr Kurz. Soutěž Jihočeská ratolest se koná díky podpoře Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.
 
Hadi a žáby (10.10.)
V mateřské škole jsme přivítali zástupkyně občanského sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce, které za dětmi přijely s vyprávěním o plazech a žábách. Hravou formou se děti seznámily s některými druhy žab a hadů žijícími v ČR, s jejich způsobem života, obživou, jejich úlohou v potravním řetězci apod. Odvážnější děti si pohladili živou užovku červenou. Zároveň jsme si ji pořádně prohlédli a už se těšíme na jaro, až k nám zase přijede na návštěvu.

Záchranná stanice Telč
(19.10.)
Za slunného říjnového počasí vyjely děti z mateřské školy již podruhé navštívit zvířecí kamarády v záchranné stanice v Telči. Opět nepřijely na návštěvu s prázdnou. Suché pečivo jsme společně sbírali od začátku září, a tak jsme s sebou vezli několik plných krabic. Rodiče přidali dětem do batůžků ještě piškoty, ovoce i zeleninu, takže kozy, holubi, fretka, krkavec, dikobraz i několik dalších současných nájemníků stanice si skutečně pochutnali. Děti se o zvířátkách dozvěděly základní informace, připomněli jsme si osudy některých z nich.
 
Bazar zkušeností (říjen)
O své zkušenosti z oblasti EVVO jsme se podělili s dalšími pedagogickými pracovníky v měsíčníku Poradce ředitelky mateřské školy (Aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy – ročník II · číslo 2 · říjen 2012) a v Učitelských novinách č 32. Otisknuté články popisují naše jarní putování za ptačím zpěvem s ornitology H. Uhlíkovou a T. Brinkem.
 
Stromy nerostou do nebe (30.10.)
Paní Hedvika Dvořáková připravila pro děti krásné vyprávění o stromech. Dozvěděli jsme se, jak stromy rostou a co potřebují k životu, proč jsou pro nás tak významné a co všechno se dá ze dřeva vyrobit. Na přinesených ukázkách si děti mohly prohlédnout kůru různých druhů stromů, jehličí, zjišťovali jsme, jaké barvy a vůně může dřevo mít, jak se dá zjistit věk stromů, přivoněli jsme k pryskyřici, lupou jsme prozkoumali chodbičky škůdců nebo myslivecké broky zavrtané ve dřevě. Pro děti byly připraveny i otázky a úkoly, kde mohly uplatnit svoje zkušenosti i právě získané informace.

Česko-rakouské setkání dětí mateřských škol
(31.10.)
V Kindergarten Thaya nás přivítala paní ředitelka Silvia Kasses, která nás také provedla jejími prostorami. Rozdělili jsme se do dvou skupin a zapojili se do her rakouských dětí ve třídách i v prostoru šatny a přilehlých chodeb, kde byly rozmístěny různé aktivity.
Paní ředitelka nás všechny zapojila do komunitního kruhu, kde jsme dětem i učitelkám předali dárečky. Zároveň jsme si řekli co nás toto dopoledne čeká.
Byli jsme zapojeni do přípravy svačinky, která v Thaya probíhá jinak než u nás. Děti u stolečků navazovaly první kontakty. 
Po svačince jsme se přesunuli do tělocvičny. Zacvičili jsme si s klavírem a ozvučnými nástroji, zahráli jsme si česky i německy „Zajíček ve své jamce“. Následovaly hry s padákem – vše probíhalo dvojjazyčně. Procvičili jsme česky i německy barvy, používali jsme stejné pokyny v obou jazycích: „pojď ke mně, sedni si, stop, jsi na řadě…“. Dětem se nejvíce líbily hry jako podbíhání padáku s vyvoláváním jmen kamarádů, dále jsme společně dělali iglú, kdy si všechny děti musely sednout na vnitřní stranu padáku a zavřít tak vstup, hra „Na kočku a myš“.
Na závěr jsme se všichni vyfotili pod nápisem, který pro nás vytvořili děti a učitelky ze školky v Thaya.  Naplánovali jsme si další setkání, která by měla proběhnout v jarních měsících. Jedno bude u nás na naší naučné stezce a jedno zase v Thaya na krásné přírodní zahradě této rakouské školy.
Když jsme odcházeli, přišel ještě pan místostarosta, aby nás pozdravil a projevil radost nad naší spoluprací. Opět jsme se společně vyfotili.
Pak už jsme se jenom rozloučili a odjeli naším autobusem domů. Hodně se nám všem v Thaya líbilo, my učitelky jsme načerpaly hodně inspirace a děti se těšily z nových kamarádů a slibu, že se opět s jarním sluníčkem sejdeme.
Dárky: Naší partnerské MŠ jsme předali i dárečky. Každé dítě dostalo jednu žabku z papíru a uvnitř byla tužka, bonbóny a čokoládka. Paní učitelky dostaly vyrobené srdíčko z přírodnin, dárkový balíček, 10 ks Malých průvodců po naučné stezce – německy a 2 ks česky. Věnovali jsme jim i velkého průvodce a celoroční metodiku EVVO v německém i v českém jazyce. Autorkami této publikace je celý pedagogický kolektiv MŠ Slavonice.
 
3. korálek: Barevný podzim (listopad)
Sledovali jsme barvy podzimní přírody, podzimní počasí a další charakteristické jevy a znaky podzimu. Pojmenovávali jsme stromy, keře, plody, sbírali jsme přírodniny, které jsme ve školce využili k tvořivým a poznávacím činnostem. Dětské práce z přírodnin vyzdobily prostory školky. Přírodniny jsme využili také při cvičení, při hrách venku, k jednoduchým experimentům, kterými si děti lépe osvojovaly nabyté poznatky o podzimu a podzimní přírodě. Také v rámci tohoto tématu si děti osvojovaly zásady správného chování v přírodě.
 
Vítání občánků (17.11.)
Novým občánkům města a jejich rodičům přišly zazpívat a zarecitovat B. Michlová, A. Bártová, J. Muselová, A Drobiličová a S. Kuželová. Program s dětmi připravila M. Novotná.
 
Mikulášské nadělování (5.12.)
Sešel se rok s rokem a do školky přišli Mikuláš, anděl a čert opět na návštěvu. Některé děti byly statečné, některé o něco méně. Mikuláš přísně přečetl z knihy hříchů několik drobných prohřešků některých jedinců, ti do jednoho slíbili nápravu. Odvážlivci si pak převzali balíček s dobrotami od samotného čerta, komu se chlupaté čertisko nelíbilo, dostal nadílku od anděla. Na rozdělování nadílky pečlivě dohlížel spravedlivý a hodný Mikuláš.
S mikulášským nadělováním nám letos pomohli M. Neradová v roli anděla, H. Blažek v roli Mikuláše a V. Suchý v roli čerta. Perníkové postavy Mikuláše a jeho doprovodu dětem napekla slavonická pekárna PEROS Slavonice s.r.o.
 
4. korálek: Sovy a dravci (prosinec)
Čtvrtý korálek v příloze ŠVP Korálky poznání je věnován poznávání sov a dravých ptáků. Děti se seznamovaly s jejich vzhledem, způsobem života a obživy. Poznávaly některé druhy, které se vyskytují v našem kraji. Nabídku her uvedenou v metodice každá učitelka přizpůsobovala a rozšiřovala s ohledem na věk dětí. Hry, úkoly, pohádky a náměty k činnostem, které rozvíjejí výtvarné, pohybové, hudební, dramatické či řečové dovednosti dětí, posílala soví poštou naše kamarádka z lesa – sova Hedvika.
 
Ukázková hodina německého jazyka
V předškolním věku jsou děti velmi zvídavé a mají zájem o poznávání všeho nového. Často si ani neuvědomují, že se vlastně učí. Formou hry, experimentů a pokusů si osvojují nové dovednosti, vědomosti a návyky.
Stejně tak je tomu i s výukou německého jazyka v mateřských školách. V naší mateřské škole má výuka němčiny již letitou tradici, ale poslední roky je intenzivnější neboť jsme se zapojili do projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů 2012-2014”. Projekt vznikl z impulzu rakouské strany, kam se zapojily dva velké subjekty a kde se děti učí česky a pět subjektů z ČR. Jedním takovým je JčK, konkrétně Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, které zastřešuje dalších 11 mateřských a základních škol Jihočeského kraje. Jedná se hlavně o školky v těsné blízkosti státní hranice. V Mateřské škole Slavonice se do této aktivity zapojilo 24 dětí a ty se scházejí jednou týdně na společné německé hraní. Před Vánocemi jsme do MŠ pozvali rodiče dětí, abychom jim ukázali, co jsme se již naučili. Přišli všichni, kde nemohl rodič, přišla babička či děda, ale každý zde měl někoho ze své rodiny.
Děti byly velmi přirozené a dokonce vymýšlely zcela originální odpovědi ve hrách, které nás všechny pobavily. Pro rodiče bylo velmi zajímavé sledovat, jak po třech měsících děti dobře reagují na pokyny, jak se umí představit, zeptat se kamaráda na to, co je předmětem hry a dokonce i samy sestavovat větu, která sice není vždy gramaticky správná, ale je to jejich řečový projev, experiment s jazykem.
Naše práce s cizím jazykem je o tom, že dítě pozná, jak cizí jazyk zní, jak se tvoří, jak se podobá či nepodobá našemu jazyku, že děti ztrácejí komunikační bariéry. Dnes, když do mateřské školy chodí i děti z Rakouska, je tento faktor velmi důležitý.
 
Čtecí vlak
Do naší mateřské školy přijel z Rakouska Čtecí vlak. Přivezl dětem knihu Heidy, děvčátko z hor. Příběh malé Heidy dětem předčítali rodiče – pan Karásek,  paní Handl, Turková a zástupce města – pan místostarosta H. Blažek. Část textu děti slyšely také v německém jazyce. Poslech byl doplněn promítáním neskenovaných ilustrací z knihy. Celkovou atmosféru pak doplnila p. ředitelka hrou na klavír, hudba se měnila podle charakteru příběhu. Vyprávění dospělých čtenářů, obrázky i živá hudba děti natolik zaujaly, že si ještě dlouho po skončení akce ve svých třídách povídaly o neobvyklém prožitku. A vypravěčům nezbylo, než dětem slíbit, že zase někdy přivezou další příběh.
Cílem této akce bylo podpořit zájem o knihu již u dětí předškolního věku, zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti dětí podle současných odborných poznatků, umožnit dětem setkávání s cizím jazykem a kulturou, rozšířit nejen jazykové kompetence pedagogických pracovníků, učit se zpracovávat a inovovat metodické a výukové materiály, zapojit rodiče do života školy.
 
Adventní čas v MŠ
 
Zdobení stromečku na náměstí (6.12.)
Děti se zapojily do akce místního Rodičovského centra ZDROJ Slavonice a ozdobily na náměstí stromeček. Ozdoby byly samozřejmě vlastnoručně vyrobené. Stromeček zdobily krásné malované zvonečky z jogurtových kelímků a mašličky z kukuřičného šustí.
 
Předvánoční tvořivá dílna (6.12.)
K adventnímu času neodmyslitelně patří také spoustu tvořivých aktivit. Děti svými výrobky vyzdobí školku, vytváří různé dárky a vánoční přáníčka pro členy své rodiny.
Aby se ve vánočním shonu na chvilku zastavili i  rodiče, připravily v mateřské škole J. Luksová a J. Vacková odpolední vánoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Vyrábělo se převážně z přírodního a odpadového materiálu. Spokojené děti i maminky si odnášely domů vánoční věnečky, svícny, ozdoby, nazdobené dekorativní stromky z kartonu apod. Vždyť není lepší výzdoba než vlastnoručně vyrobená.
 
Maminky se zapojují do života školy
V naší mateřské škole máme také maminky, které nemyslí jenom na svoje děti, ale i na jejich kamarády ze školky. Jednou z nich je paní Svobodová, která pro děti ze třídy Kuřátek a Oveček upekla a krásně ozdobila perníkovou chaloupku a napekla perníčky, které si děti samy dozdobily cukrovou polevou. 
 
Návštěva kostela (17.12.)
Paní učitelky a děti prvních a druhých tříd základní školy nás pozvaly na předvánoční setkání do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Společné setkání zahájil pan farář krátkým povídáním o adventním čase a vánočních svátcích. Poté jsme si zazpívali několik vánočních koled. Na kytaru nám k tomu zahrála paní učitelka Kuklová. Příjemně jsme se naladili na vánoční svátky.
 
Vánoční zvyky
Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Děti si vyzkoušely házení střevícem, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček z ořechových skořápek aj. Hráli jsme staročeské dětské hry, poslouchali pohádky a příběhy o Vánocích – jak to bylo dříve, povídáme si o dnešních Vánocích.
 
Vánoční besídka (21.12.)
Sešli jsme se ke společnému zpívání koled ve třídě Rybiček. Každá třída měla také připravenou vánoční básničku. Zazpívat si s námi přišel i místostarosta Hynek Blažek. Zatímco jsme si připomínali vánoční čas a narození Ježíška v koledách, písničkách a básničkách, nadělil nám Ježíšek do všech tříd krásné hry, stavebnice, skládanky, panenky a kočárky, auta, bagry, nářadí, švihadla, zvířata a spoustu dalších zajímavých hraček a pomůcek. Děti s nimi měly spoustu práce, aby je vyzkoušely, prozkoumaly a dopoledne nám tak velmi rychle uteklo.
Odpoledne jsme se sešli již tradičně u vánočního stromu na náměstí. Rodiče dětí, známí, návštěvníci Slavonic, ti všichni se přišli 21.12. vánočně naladit s našimi koledami, vánočními písněmi a básničkami. Společné setkání jsme zahájili v 16.00 hod. zvonkovým průvodem, který přicházel ke stromečku od městské radnice za hlasitého vyzvánění na nejrůznější zvonky, zvonečky a rolničky. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a než jsme se rozešli domů navštívili jsme ještě v městském muzeu tradiční výstavu výtvarných prací dětí ze slavonických škol.
 
Tři králové (4.1. 2013)
Konec vánočních svátků jsme si připomněli s příchodem tří králů. Na Tříkrálový průvod se vypravily děti ze tříd Rybiček a Žabek. Od rána pilně vyráběly královské koruny, nacvičovaly píseň, kterou pak popřály všem dětem a zaměstnancům ve školce štěstí, zdraví, dlouhá léta…
 
5. korálek: Stopy zimního života (leden)
Zima v přírodě umí být krásná, ale pro volně žijící zvěř a přezimující ptáky bývá velmi náročná a někdy i krutá. Vypadá to, jako by z přírody vyprchal všechen život a všechno v ní usnulo hlubokým spánkem. Když jsme však s dětmi vyrazili do přírody, zjistili jsme, že příroda není až tak tichá a opuštěná. V blátě a ve sněhovém poprašku jsme nacházeli mnoho stop. Podle předlohy jsme zkoušeli rozpoznat, kdo je tam zanechal. Nejvíce jich děti našly u krmelce, kam donesly zvířátkům něco na zub. Učili jsme se, čím můžeme do jejich jídelníčku přispět, co se pro zvířátka nehodí. Na školní zahradě jsme pozorovali ptáky u krmítek, kam jsme je přilákali nejrůznějšími dobrotami. I tady jsme si povídali o vhodné ptačí potravě. Učili jsme se poznat a pojmenovat některé druhy zvířat a ptáků, poznávali jsme jejich způsob života a obživy, povídali jsme si o pomoci lidí pro přežití zvířat a ptáků v nejchladnějším období v roce – jak jinak než prostřednictvím různých her a spontánních i řízených činností.
 
Vzdělávací beseda (31.1.)
Mateřská škola připravila zajímavou vzdělávací besedu pro pedagogy i veřejnost o dětském autismu s lektorkou a speciální pedagožkou ze sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy z Tábora (APLA).
Poruchy autistického spektra patří mezi jedny z nejzávažnějších poruch dětského vývoje. Posláním sdružení APLA je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. Toto poslání se snaží naplňovat prostřednictvím služeb, např. poradenstvím, individuálními terapiemi, terénní službou, vzděláváním, pořádáním letních táborů pro děti s autismem apod.
 
Povídání o zvířátkách z lesa (14.2.)
V mateřské škole se nestaráme jen o zdraví a pohodu dětí, ale myslíme i na zvířata v lese. Ke krmelci na naučné stezce donesly děti ze II. a III. bloku kaštany, které na podzim sbíraly na vycházkách s rodiči i se svými učitelkami, také zvěři přilepšily mrkví, jablky a tvrdým pečivem.
Jak se zvířatům žije v zimě, kdo se o ně stará, jak se chovat v lese či co všechno v něm můžeme najít a potkat si děti připomněly a zároveň se dozvěděly mnoho nového při besedě s manželi Pavlišovými. Poznávaly také některé druhy stromů, zvířat, ptáků, prohlédly si rozmanité tvary paroží a rohů, zuby a lebky zvířat, hladily kožešiny.
 
Masopustní karneval (15.2.)
Každoročně si povídáme o masopustním období a tradicích, které jsou s ním spojené. Nejvíce se děti samozřejmě těší na karneval. Společně jsme se inspirovali na masopustním průvodu masek pořádaných slavonickými seniory.
V zimním období s vyšším výskytem nemocí se v mateřské škole snažíme učit děti zdravému životnímu stylu, otužovat se při denních pobytech venku, zdůrazňujeme význam a příznivý vliv vitamínů a pohybu na naše zdraví. I přesto v letošním lednu a únoru onemocněla téměř polovina dětí. A tak na maškarním karnevale v mateřské škole bylo k vidění méně masek než obvykle. Radost z her, tance, soutěží, přehlídky masek atd. nám to naštěstí nepokazilo. Rodiče se s dětmi pilně připravovali, a tak se v tento den ve školce sešly nejrůznější pohádkové postavy, postavy z dětských filmů, různé profese a zvířátka. Děti svými nápady překvapily i paní učitelky, které se proměnily v havajskou tanečnici, ledovou královnu, rybáře a skřítky Hajánky.
 
6. korálek: Pod sněhovou peřinou (únor)
Co se děje pod sněhovou peřinou jsme s dětmi zjišťovali různými pokusy a pozorováním. Sledovali jsme zimní krajinu – jaké má barvy, charakteristické znaky, zkusili jsme vypátrat, kdo nám maluje bílé květy na okna, co je to vlastně sníh, led, rampouchy, námraza, jak vznikají, proč jsou zima a sníh prospěšné rostlinám, ale také jak nám můžou uškodit.
Zkoušeli jsme „ošidit“ třešňové větvičky a udělali jsme jim falešné jaro. Dali jsme je na světlé místo do teplé třídy a sledovali jsme, jestli to jsou ty správné signály pro rostliny, kdy se mají probudit.
Užívali jsme si také zimních her a radovánek – jezdili jsme na kluzácích a snowboardech, stavěli jsme sněhuláky, pevnosti, dělali jsme bábovky, sněhové anděly, sledovali jsme otisky našich bot a postav, prohazovali a prošlapávali cestičky, na kterých jsme pak hráli honičky nebo na dopravu. Sněhovými koulemi jsme házeli na cíl a do dálky.
 
Tak Trošku pohádkový vlak (15.3.)
Pohádky mají rádi malí i velcí. V pohádkách všechno dobře dopadne, dobro a zdravý rozum vždycky vítězí nad zlem a krutostí, pohádky nám dokážou zvednout náladu, pohladit po duši… Bez pohádek by byl svět určitě o dost chudší a smutnější.
Pohádková sezona je tradičně zahajována Pohádkovými dny za účasti krále Zdeňka I., Trošky zvaného. Jejich záměrem je umožnit dětem i jejich rodičům cestovat po území Pohádkové unie, které se rozkládá od Prahy po Karlovy Vary a na východě až k Brnu, poznávat zajímavé památky, přírodní krásy i kulinářské zajímavosti.
V pátek 15. března přijel Pohádkový vlak s králem Zdeněkem I. do Slavonic. Doprovázela ho i královna Veronika Žilková a početná družina. Na příjezd pohádkového krále jsme se v mateřské škole připravovali celý týden. Děti vyráběly pohádkový vlak, královské koruny, čarodějnické klobouky, poslouchaly pohádky čtené i nahrávky z CD, hrály si na pohádky a zpívaly písničky z Troškových pohádek, zvláště tu „ze mlejna“. Ta také zazněla na slavonickém náměstí po přivítání krále a jeho doprovodu.
 
Děti navrhují vzhled a vybavení dětského hřiště
Město Slavonice podávalo v únoru 2013 žádost o grant Ministerstva místního rozvoje ČR na výstavbu nového dětského hřiště. Součástí žádosti byly i dětské obrázky, jak si děti představují „hřiště svých snů“. Návrhy kreslily děti z MŠ i ZŠ. Děti z mateřské školy se s velkou chutí pustily do kreslení a vznikla celá řada zajímavých návrhů. Nejvíce by se dětem líbila lanová pyramida, kolotoč a prolézací věž se skluzavkou. Doufáme, že dětské snažení podpoří žádost a nové hřiště se brzy postaví.
 
Program pro slavonické ženy k MDŽ
Letošní Mezinárodní den žen se slavil v kulturním domě v sobotu 9.3. Krátkým vystoupením se na oslavě podílely i předškolní děti z mateřské školy ze třídy Rybiček a Žabek. Děti zpívaly a tančily s velkým nasazením, někteří účinkující i s nachlazením a teplotou. Sklidily zasloužený potlesk.
 
Jarní plavecká škola
Od poloviny března začala druhá skupina - 13 dětí - jezdit na předplavecký kurz do bazénu v Jindřichově Hradci. Na závěr dostaly od učitelek plavecké školy „mokré vysvědčení“.
 
Velikonoční tvořivá dílna (21.3.)
Jaro přivítali také děti ze třídy Oveček společně s rodiči při tvořivém odpoledni vyráběním jarních a velikonočních dekorací z přírodních materiálů. Hotovými věnečky z proutí společně vyzdobili mateřskou školu. Příjemné odpoledne zpříjemnily děti ukázkou hudebně pohybové hry.
 
Vynášení zimy (21.3.)
Vynášení Morany je starodávný pohanský zvyk, který vypráví o radosti z toho, že končí nadvláda mrazu, období hladu a nastupuje nový sluncem prozářený čas. První jarní den vyprovodily děti z MŠ společně se staršími kamarády ze základní školy zimu ze Slavonic. Zapálenou Moranu jsme utopili ve slavonickém potoku. Jaro jsme všichni společně přivítali veselým říkadlem a písničkou s tancem.
Jaro je zatím jen podle kalendáře, paní Zima se nechce tak snadno vzdát své vlády. S dětmi se pustíme do dalších činností, kterými půjdeme jaru naproti.
 
Čtení rodičů dětem (11.4.)
Po úspěšném prvním čtení rodičů dětem v mateřské škole přijel „čtecí vlak“ do školky podruhé. Tentokrát si děti poslechly pohádku „O koblížkovi“. Texty předčítaly maminky P. Křepelová, I. Svobodová, L. Nosková a K. Fialová. Pohádka doprovázená projekcí obrázků na plátně a hudebním doprovodem se dětem moc líbila.
 
Tiskání na textil (18.4.)
Blížil se svátek matek, ve všech třídách paní učitelky s dětmi promýšlely a nacvičovaly programy na besídky, připravovaly přáníčka a dárky pro maminky. Rybičky a Žabky využily nabídky manželů Kovářových a maminkám v jejich ateliéru zhotovily látková prostírání, která potiskaly razítky s veselými motivy malířky Z. Krajčovičové.
 
Ukliďme svět! (22.4.)
V rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět! děti i letos uklízely okolí naší Naučné přírodovědné stezky. Na pomoc přišli kamarádi z MŠ Písečné a maminka L. Nosková. Společně jsme nasbírali 4 pytle odpadků.
 
Maminky měly svátek (květen)
Všechny maminky, a to i ty dříve narozené, si zaslouží, abychom jim alespoň sem tam poděkovali za jejich starostlivost a péči. Děti z MŠ maminky a babičky pozvaly na svá pečlivě připravovaná vystoupení, kde jim předaly vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka.
 
Knížka je kamarád (květen)
Každoročně navštěvujeme městskou knihovnu, kde si povídáme o knížkách s L. Lanczovou. Chceme tak děti upozornit na to, že knížky nejsou pouhým zdrojem informací, ale mohou být i naším přítelem, se kterým máme možnost prožít nejedno dobrodružství.
 
Vítání občánků
Další nové občánky města Slavonice přivítaly za mateřskou školu B. Michlová, A. Bártová, J. Muselová a S. Kuželová. Krátký program s písničkami a básničkami připravila s dětmi M. Novotná.
 
Příklad dobré praxe – vzdělávací aktivity pro jihočeské pedagogy
MŠ Slavonice byla vybrána jako příklad dobré praxe a byla požádána, aby prezentovala svoji práci přímo v prostorách školy a školní zahrady.
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Své poslání se centrum snaží naplňovat projekty, mezi něž patří především vzdělávání pedagogů a široké veřejnosti. Právě tato organizace požádala naši mateřskou školu o představení své práce jihočeským učitelům. Setkání proběhlo 7. června v prostorách školní zahrady, kde si mohli učitelé osahat jednotlivé prvky. Při prohlídce zahrady učitelky nejvíce zaujaly podzemní telefony a veliká bylinková zahrádka. Povídali jsme si o jejím zakládání, provozu, využití. Následovala prezentace o EVVO aktivitách školy. Účastníci se seznámili i s námi vydanými metodikami a těšili se na jejich využívání v praxi.
 
Jarní korálky poznání: 7. Kouzlo jara, 8. Tykadlíkov, 9. Ptačí hnízda
S posledními třemi korálky jsme s dětmi všemi smysly zjišťovali, jaká kouzla umí jarní příroda, jakými proměnami a událostmi nás dokáže překvapit a často i ohromit. Poznávali jsme svět květin, trav, bylin, stromů a keřů, dozvídali jsme se o jejich růstu, kouzlu probouzení a zrození, o léčivých účincích některých jarních bylinek.
Předposlední korálek nás provedl světem hmyzu a dalších drobných živočichů žijících v našich podmínkách. Děti zjistily, jak významnou součást našeho světa tvoří, jaký mají význam v rostlinné i živočišné říši. Sledovali jsme také např. jejich rozmanitost, neuvěřitelné výkony a souhru při „práci“.
Nakonec nás sova Hedvika zavedla do světa ptáků. Jsou to volně žijící zvířata, se kterými se setkáváme nejčastěji. Na jaře můžeme poslouchat jejich hlasité koncerty, kterými v době námluv poutají pozornost samiček, upozorňují ostatní na svou přítomnost, na blížící se nebezpečí nebo oznamují obsazení teritoria. Některé jsme se naučili poznávat podle vzhledu i zpěvu, zkusili jsme uplést hnízdo, četli jsme příběhy, hráli hry, kterými jsme se kromě jiného dozvídali o ptačím životě.
Poslední školní den si všechny děti domů odnášely své náhrdelníky s korálky poznání. Připomněli jsme si témata jednotlivých korálků, činnosti, které jsme realizovali, zahráli jsme si některé oblíbené hry. Napsali jsme Hedvice dopis na rozloučenou a namalovali jí obrázky přírody a jejích obyvatel.
 
Oslavy 30. výročí otevření Mateřské školy Slavonice
V rámci oslav jsme připravili na poslední měsíce tohoto školního roku pestrý program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Kromě dopoledních kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit připravily učitelky ve všech třídách odpolední zážitkové programy, aby se mohly zúčastnit i rodiny dětí. Vyvrcholením oslav byla zahradní slavnost, která proběhla v poslední den tohoto školního roku.       
                       
Divadélko máma a táta (24.4.)
Malá čarodějnička Josefínka se již 500 let těší, že poletí s ostatními čarodějnicemi na velký čarodějnický rej. Cesta k tomuto snu však nebyla vůbec jednoduchá. Musela splnit úkol, který jí dala její tetička – také čarodějnice. V tom jí pomáhal kamarád Pepa a děti ze školky. Ty ji dokonce společně s Pepou naučili správný čarodějnický tanec, aby si na té velké čarodějnické sešlosti Josefína neudělala ostudu.
 
Řežu, řežu polena, až mě bolí ramena…
Pod odborným dohledem dvou kutilů O. Lupače a S. Fillera si děti  od Motýlků a Včelek vyzkoušely práci se dřevem a skutečným  „dospěláckým“ nářadím – např. řezání ruční pilkou, obrušování  dřeva smirkovým papírem, zatloukání hřebíků, natírání dřeva. Pro některé z nich to byly činnosti zcela neznámé. S pomocí obou pánů a učitelek vyrobily dřevěné obrázky jako dárek maminkám k svátku a barevné ptáčky, kterými zkrášlily prostory školky.
 
Výlet do Telče
Do edukačního centra Národního památkového ústavu v Telči se vydaly Včelky a Motýlci. Lektorky N. Rezková a I. Ampapová pro děti připravily řadu zajímavých úkolů a her. Děti si mj. zkusily z dřevěné stavebnice postavit město, navrhovaly barvy pro fasády telčských domů, vyráběly vitrážová okna a zahrály si v příběhu o stavbě domu. Na závěr si všechny děti mohly vyzkoušet rytířské brnění nebo drátěnou košili, holčičky si vyzkoušely šaty pro princezny.
 
Letem hračkářským světem (2.5.)
Italského Pinocchia, švédského koníka či japonskou panenku kokeši a desítky dalších hraček z různých zemí jsme obdivovali na výstavě v Muzeu Jindřichohradecka. Šlo o kolekci zahraničních dřevěných hraček sběratele Františka Kyncla. V sále muzea nás mile překvapil dětský koutek, kde si děti mohly odpočinout a pohrát.
 
Domečková ZOO (2.5.)
Po výstavě hraček jsme zamířili do Domečkové ZOO. Tuhle malou zoologickou zahradu najdete v DDM v Jindřichově Hradci. V teráriích, akváriích  a voliérách děti pozorovaly velké pavouky sklípkany, suchozemské i vodní želvy, různé druhy hadů, ještěrů, myší, křečků a ptáků. Na otázky o jejich životě a  obživě odpovídal M. Prokýšek.

Pomáhat a chránit
(9.5.)
Jak se správně chovat na silnici, při vycházkách nebo při jízdě na kole, co znamenají některé dopravní značky a mnoho dalšího si děti zopakovaly při besedě s npra.Vladimírem Danielem z obvodního oddělení Policie ČR Dačice. Přiblížil dětem práci policistů, seznámil je s pomůckami a základní výbavou každého policisty.
 
Zdravý úsměv (20.5.)
Zábavnou a pro předškolní věk přijatelnou formou dostaly děti základní informace týkající se dentální hygieny a zdravé výživy. Program pro děti připravila Radka Bulantová – sestřička ze slavonické zubní ordinace. Děti si na obrázcích i na skutečných modelech prohlédly, jak vypadá zdravý zub i s kořeny, co se zubem provede zubní kaz a jak se dá pomoci pacientům, kterým zuby vypadnou úplně.
 
Umíme si pomáhat
Ve třídě Včelek a Motýlků si na podnět dětí zahráli na lékaře první pomoci. Děti si zopakovaly zásady bezpečného chování na ulici i v přírodě, učily se poskytnout zraněnému první pomoc a ošetřit a ovázat zlomeninu. Nejvíce děti bavilo vytvoření provizorních nosítek z rukou a přenos zraněného.
 
Cyklisté začátečníci (4.6.)
Ke zdravému životnímu stylu patří také sport a dodržování nejrůznějších pravidel. Jízdu na kole a koloběžkách společně s dopravními předpisy a základy bezpečného  chování v silničním provozu si naši malí cyklisté zopakovali v červnu na dopravním hřišti v J. Hradci.
 
<span style="font-family: v

Zpět na hlavní výpis

Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign