logotyp
Login

Probíhající projekty

Mateřská škola s podporou šablon 2

Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projekt bude podporovat tyto oblasti
 • Personální podpora - školní asistent
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Projektové dny v MŠ a mimo MŠ

Projektový den: Život na farmě

Projektový den: Život na farměMateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Třídy Motýlci a Včelky odjely ráno vlakem do Mutišova na Kryzanovu farmu. Již po vystoupení z vlaku byly pro děti připraveny úkoly. Podle vyznačených šipek a splněním menších úkolů děti vyhledávaly cestu až k farmě, kde jsme se setkali s paní Hanou Kryzanovou.
Po rychlé svačině a instruktáži, jak mají děti ke zvířatům přistupovat, jsme se vydali na prohlídku farmy.
Paní Kryzanová velmi poutavě o zvířatech vyprávěla, při výkladu měly děti možnost některá krmit. Za farmou dále pozorovaly slepice a hrály si s kočkami. Velkým dobrodružstvím byla pro děti prohlídka traktoru a dalších hospodářských strojů, které jsou velkými pomocníky při práci na farmě.
V kravíně  všichni sledovali dojení krav, poté ve výrobně zpracování produktů z mléka. Děti prošly výrobnou, prodejnou a pak měly možnost všechny dobroty z mléka ochutnat.
Temperovými barvami malovaly kravičky, snažily se co nejpřesněji vystihnout charakteristické znaky zvířete. Při výtvarné činnosti byl zpestřením doprovodný program, na kytaru nám zahrál a písničky o zvířatech zazpíval zaměstnanec farmy.
Děti se zapojily do hry “Hledání vajíček” - v prostorách farmy hledaly uschovaná vajíčka, samy povídaly proč je vajíčko tak důležité, co se v něm ukrývá a od koho vajíčka máme.
Následovala návštěva přírodní zahrady bylinkářky paní Bochníčkové, kde si děti prohlédly bylinky, květiny, stromy, plody... Na papírovou květinu nalepovaly různé lístky a květy - “krmení” pro svou namalovanou kravičku. 
Cestou k vlakové zastávce měly děti možnost 
pozorovat ještě husy a koně na pastvinách.
Paní Kryzanová je zkušenou chovatelkou hospodářských zvířat, její zásluhou měly děti možnost prakticky poznat život hospodářských zvířat, kde žijí, jaká je jejich potrava a užitek pro člověka. Poznaly, že každodenní péče o zvířata je náročná a velmi prospěšná pro nás všechny. Děti byly aktivní, kladly četné dotazy, byly velmi zvídavé. Pro děti byl velkým zážitkem kontakt se zvířaty, možnost přiblížit se k nim tak blízko.

Projektový den: Péče o domácí a hospodářská zvířata

Projektový den: Péče o domácí a hospodářská zvířataMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projektový den probíhal na ranči (hospodářském dvoře) v Bohuslavicích.

Cílem projektu bylo seznamovat děti v reálném prostředí s péčí o domácí a hospodářská zvířata, umožnit jim fyzický kontakt se zvířaty. Děti měly prostor pro uplatnění svých zkušeností a vědomostí, pro poznávání života na ranči prakticky všemi smysly. Kontaktem s živými zvířaty jsme posilovali pozitivní vztah, zodpovědnost, ohleduplnost a respekt k živým tvorům, přispěli jsme k obohacení dětských zájmů a schopností.

Průběh programu:
Děti byly rozděleny na dvě skupiny, obě se vystřídaly v těchto činnostech:

 1. Komentovaná prohlídka dvora, seznamování a kontakt se zvířaty. Obsah byl zaměřený na tato témata: názvy zvířat a jejich mláďat, jaké zvuky zvířata vydávají, kde bydlí, čím se živí, jaký z nich mají lidé užitek, jak o ně pečují. Komentovaná prohlídka byla přizpůsobena věku dětí. Lektorka poskytla dostatek času, aby si děti mohly jednotlivá zvířátka prohlédnout, měly možnost klást otázky.
 2. Jízda na ponících s doprovodem (zkušenou instruktorkou). Kromě nevšedního prožitku děti při jízdě posilovaly sebevědomí, svaly, procvičovaly rovnováhu, užily si pobytu na čerstvém vzduchu.
 3. Závěrečný kvíz. Děti si v jednoduchém kvízu upevnily vědomosti, připomněly si, co nového se dozvěděly.

Projektový den: Se zvířátky o vesmíru

Projektový den: Se zvířátky o vesmíruMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Děti se pomocí animovaných filmů a komunikace s lektory seznámily se zákonitostmi vesmíru a rozšířily si poznatky o vesmírných objektech. Filmy byly jejich věku přiměřené, seznámily je s pojmy, které se týkají zejména sluneční soustavy. Po shlédnutí filmů měly děti prostor na otázky, lektor odpovídal na vše, co je zajímalo, co je zaujalo ve filmech. Jednoduchými otázkami prověřil, jak děti porozuměly některým základním jevům a pojmům. Společná diskuze a ověřování vědomostí bylo doplněno pracovním listem. Děti si mohly na obrázkových kartách prohlédnout a připomenout planety, které jsme viděli ve filmech, učitelky jim pomohly s určením názvů, přečetly o nich základní informace. Děti poskládaly obrázkové skládanky  "Planeta Země a vesmír" a maxi puzzle "Sluneční soustava".

Navštívili jsme také hvězdárnu, prohlédli jsme si dva dalekohledy. Lektor děti obeznámil, jak dalekohledy fungují a jak se používají. Pro názornost nám předvedl, jak se otevírá kopule hvězdárny, odkud je možné pozorovat oblohu.

Projektový den: Houbový park

Projektový den: Houbový park
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205
 
článek se připravuje

Komunitní setkání s rodiči: Jóga pro děti

Komunitní setkání s rodiči: Jóga pro děti
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Setkání první: V prostorách třídy U včelek proběhlo jogínské cvičení rodičů s dětmi vedené kvalifikovanou lektorkou jógy.
V úvodu se všichni účastníci krátce vzájemně představili a pohovořili o svých zkušenostech s jógou. Poté se seznámili s rituály, pomůckami a předměty, které se používají při jógovém cvičení.
“Pojďte, děti, budeme si hrát na zvířátka”, tímto vybídla děti a jejich rodiče instruktorka k úvodnímu rozhýbání a zahřátí celého těla.
Všechny cviky v různých polohách prováděla lektorka současně s dětmi a rodiči, a přitom vysvětlovala správný způsob cvičení. Všichni cvičili s obrovským nadšením, rodiče dětem pomáhali a děti si užily i příjemnou masáž celého těla od rodičů.
Na závěr si relaxaci báječně užili i rodiče, děti v naprostém tichu a klidu masírovaly své odpočívající rodiče vybranou vůní oleje.
Lektorka vedla cvičení velmi citlivě s laskavostí a trpělivostí, snažila se děti zaujmout vhodnou motivací a proměnlivostí udržet jejich pozornost. Doprovodná pomalá hudba během celého cvičení vytvořila příjemnou relaxační atmosféru a zároveň odrušila okolní zvuky.
Jogínské cvičení pomohlo u všech k utužujícímu protažení celého těla v souladu s dechem, ale také podpořilo vzájemné pouto rodiče s dítětem.


Setkání druhé: článek se připravuje

Mateřská škola s podporou šablon 3

Mateřská škola s podporou šablon 3
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020262

Projekt bude podporovat tyto oblasti:
 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu

Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

Rozvojový program MŠMT je určen na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v §20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.
Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
Cílem je výuka českého jazyka u dětí cizinců za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života
Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt organizuje Česká obec sokolská, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí (SMOČR). Zaměřuje se na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Všemi aktivitami děti provází postavičky zvířátek.
Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
 

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM
Projekt EduSTEM ATCZ2020 je organizován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (realizovaný v letech 2016 – 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem.

Trvání projektu: 1.11. 2019 – 31.10. 2022

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.
Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.
 
Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.
 
Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko
Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Více o projektu: www.edustem.zvas.cz
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign