logotyp

Školní rok 2021 - 2022

Mateřská škola s podporou šablon 2

Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projekt bude podporovat tyto oblasti
  • Personální podpora - školní asistent
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Projektové dny v MŠ a mimo MŠ

Projektový den: Život na farmě

Projektový den: Život na farměMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205


Třídy Motýlci a Včelky odjely ráno vlakem do Mutišova na Kryzanovu farmu. Již po vystoupení z vlaku byly pro děti připraveny úkoly. Podle vyznačených šipek a splněním menších úkolů děti vyhledávaly cestu až k farmě, kde jsme se setkali s paní Hanou Kryzanovou.
Po rychlé svačině a instruktáži, jak mají děti ke zvířatům přistupovat, jsme se vydali na prohlídku farmy.
Paní Kryzanová velmi poutavě o zvířatech vyprávěla, při výkladu měly děti možnost některá krmit. Za farmou dále pozorovaly slepice a hrály si s kočkami. Velkým dobrodružstvím byla pro děti prohlídka traktoru a dalších hospodářských strojů, které jsou velkými pomocníky při práci na farmě.
V kravíně  všichni sledovali dojení krav, poté ve výrobně zpracování produktů z mléka. Děti prošly výrobnou, prodejnou a pak měly možnost všechny dobroty z mléka ochutnat.
Temperovými barvami malovaly kravičky, snažily se co nejpřesněji vystihnout charakteristické znaky zvířete. Při výtvarné činnosti byl zpestřením doprovodný program, na kytaru nám zahrál a písničky o zvířatech zazpíval zaměstnanec farmy.
Děti se zapojily do hry “Hledání vajíček” - v prostorách farmy hledaly uschovaná vajíčka, samy povídaly proč je vajíčko tak důležité, co se v něm ukrývá a od koho vajíčka máme.
Následovala návštěva přírodní zahrady bylinkářky paní Bochníčkové, kde si děti prohlédly bylinky, květiny, stromy, plody... Na papírovou květinu nalepovaly různé lístky a květy - “krmení” pro svou namalovanou kravičku. 
Cestou k vlakové zastávce měly děti možnost 
pozorovat ještě husy a koně na pastvinách.
Paní Kryzanová je zkušenou chovatelkou hospodářských zvířat, její zásluhou měly děti možnost prakticky poznat život hospodářských zvířat, kde žijí, jaká je jejich potrava a užitek pro člověka. Poznaly, že každodenní péče o zvířata je náročná a velmi prospěšná pro nás všechny. Děti byly aktivní, kladly četné dotazy, byly velmi zvídavé. Pro děti byl velkým zážitkem kontakt se zvířaty, možnost přiblížit se k nim tak blízko.

Projektový den: Péče o domácí a hospodářská zvířata

Projektový den: Péče o domácí a hospodářská zvířataMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projektový den probíhal na ranči (hospodářském dvoře) v Bohuslavicích.

Cílem projektu bylo seznamovat děti v reálném prostředí s péčí o domácí a hospodářská zvířata, umožnit jim fyzický kontakt se zvířaty. Děti měly prostor pro uplatnění svých zkušeností a vědomostí, pro poznávání života na ranči prakticky všemi smysly. Kontaktem s živými zvířaty jsme posilovali pozitivní vztah, zodpovědnost, ohleduplnost a respekt k živým tvorům, přispěli jsme k obohacení dětských zájmů a schopností.

Průběh programu:
Děti byly rozděleny na dvě skupiny, obě se vystřídaly v těchto činnostech:

  1. Komentovaná prohlídka dvora, seznamování a kontakt se zvířaty. Obsah byl zaměřený na tato témata: názvy zvířat a jejich mláďat, jaké zvuky zvířata vydávají, kde bydlí, čím se živí, jaký z nich mají lidé užitek, jak o ně pečují. Komentovaná prohlídka byla přizpůsobena věku dětí. Lektorka poskytla dostatek času, aby si děti mohly jednotlivá zvířátka prohlédnout, měly možnost klást otázky.
  2. Jízda na ponících s doprovodem (zkušenou instruktorkou). Kromě nevšedního prožitku děti při jízdě posilovaly sebevědomí, svaly, procvičovaly rovnováhu, užily si pobytu na čerstvém vzduchu.
  3. Závěrečný kvíz. Děti si v jednoduchém kvízu upevnily vědomosti, připomněly si, co nového se dozvěděly.

Projektový den: Se zvířátky o vesmíru

Projektový den: Se zvířátky o vesmíruMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Děti se pomocí animovaných filmů a komunikace s lektory seznámily se zákonitostmi vesmíru a rozšířily si poznatky o vesmírných objektech. Filmy byly jejich věku přiměřené, seznámily je s pojmy, které se týkají zejména sluneční soustavy. Po shlédnutí filmů měly děti prostor na otázky, lektor odpovídal na vše, co je zajímalo, co je zaujalo ve filmech. Jednoduchými otázkami prověřil, jak děti porozuměly některým základním jevům a pojmům. Společná diskuze a ověřování vědomostí bylo doplněno pracovním listem. Děti si mohly na obrázkových kartách prohlédnout a připomenout planety, které jsme viděli ve filmech, učitelky jim pomohly s určením názvů, přečetly o nich základní informace. Děti poskládaly obrázkové skládanky  "Planeta Země a vesmír" a maxi puzzle "Sluneční soustava".

Navštívili jsme také hvězdárnu, prohlédli jsme si dva dalekohledy. Lektor děti obeznámil, jak dalekohledy fungují a jak se používají. Pro názornost nám předvedl, jak se otevírá kopule hvězdárny, odkud je možné pozorovat oblohu.

Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

Rozvojový program MŠMT je určen na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v §20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.
Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
Cílem je výuka českého jazyka u dětí cizinců za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Projektový den: Houbový park

Projektový den: Houbový park
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projektový den probíhal v Roseči v interaktivním parku s mnoha hrami, soutěžemi a atrakcemi. Děti byly rozděleny do tří skupin. Každá skupina absolvovala tři naučné stezky, dvě si děti mohly zvolit, jedna s názvem „Výzkumná expedice” byla pro všechny povinná. Děti se při práci ve skupinách učily vzájemně si pomáhat, komunikovat, plnit úkoly, poznávaly nové věci i samy sebe a svoje možnosti, zároveň si hrály. Rybičky zvolily „Houbovou stezku” a „Voda nad zlato”, Žabky vybraly „Stezku malého myslivce” a „Voda nad zlato”, Motýlci „Foťákovou stezku” a „Stopy kolem nás“.
Výzkumná Expedice: Děti plnily vzdělávací úkoly spojené s historií naší planety, ale i úkoly pohybové s pohádkovou tématikou. Např. cesta dle slovní navigace se zavázanýma očima, šplh po lanovém žebříku, srážení hlav draka, rytířské umění s mečem při jízdě na kotouči aj. Konec stezky byl na paleontologickém nalezišti (pískoviště), kde děti hledaly zkameněliny pravěkých živočichů.
Voda nad zlato: Úkoly děti obohatily o poznatky o vodě a připomněly jim, že bez vody by na naší planetě nebyl život. Zajímavý byl bonusový úkol. Děti postavily město z písku, korytem od pumpy voda simulovala sílu povodně.
Houbová stezka: Děti hledaly v celém areálu houby zobrazené v doprovodné brožuře této stezky. Zjistily tak názvy dvanácti hub z našich lesů.
Stezka mladého myslivce: Děti plnily 4 úkoly z lesního království - poznávaly volně žijící zvířata a stromy.
Foťáková stezka: Děti měly za úkol objevit v parku pohádkové postavy.
Součástí vzdělávacího střediska byly atrakce k pohybovému vyžití - skluzavka, lanová dráha, bludiště, kamenný hrad, prohlídka muzea pravěkých fosilií, dále se zde nacházely různé dřevěné kuličkové dráhy či stolní fotbálek. Během vzdělávacího programu měly děti možnost se výtvarně realizovat, byly pro ně připraveny sádrové odlitky s magnetem s různými motivy, které si dle své fantazie vymalovaly.
Odměnou za jejich úsilí byly balíčky z kouzelné truhly, které si rozbalily ve školce. Byly v nich drobné dárky.
Následující den  jsme si shrnuli poznatky a zážitky z Houbového parku námětovou kresbou „Co mě v Houbovém parku nejvíce zaujalo”.
Spolupráce školy se vzdělávacím centrem Houbový park byla velmi dobrá, učitelky se s lektorkami vzájemně vhodně doplňovaly. Aktivity proběhly dle plánu. Průběh projektového dne byl pro děti zajímavý, přínosný a naučný. Děti se při společné práci v projektových činnostech cítily spokojeně a příjemně, měly dostatečný prostor pro samostatnost a v podnětném prostředí získaly hodně vědomostí, které mohou uplatnit v MŠ i v dalším stupni vzdělávání na základní škole.

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Jóga pro děti

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Jóga pro děti
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Setkání první: V prostorách třídy U včelek proběhlo jogínské cvičení rodičů s dětmi vedené kvalifikovanou lektorkou jógy Bc. Alžbětou Šaboukovou.
V úvodu se všichni účastníci krátce vzájemně představili a pohovořili o svých zkušenostech s jógou. Poté se seznámili s rituály, pomůckami a předměty, které se používají při jógovém cvičení.
“Pojďte, děti, budeme si hrát na zvířátka”, tímto vybídla děti a jejich rodiče instruktorka k úvodnímu rozhýbání a zahřátí celého těla.
Všechny cviky v různých polohách prováděla lektorka současně s dětmi a rodiči, a přitom vysvětlovala správný způsob cvičení. Všichni cvičili s obrovským nadšením, rodiče dětem pomáhali a děti si užily i příjemnou masáž celého těla od rodičů.
Na závěr si relaxaci báječně užili i rodiče, děti v naprostém tichu a klidu masírovaly své odpočívající rodiče vybranou vůní oleje.
Lektorka vedla cvičení velmi citlivě s laskavostí a trpělivostí, snažila se děti zaujmout vhodnou motivací a proměnlivostí udržet jejich pozornost. Doprovodná pomalá hudba během celého cvičení vytvořila příjemnou relaxační atmosféru a zároveň odrušila okolní zvuky.
Jogínské cvičení pomohlo u všech k utužujícímu protažení celého těla v souladu s dechem, ale také podpořilo vzájemné pouto rodiče s dítětem.


Setkání druhé: Účastníky setkání opět přivítala Bc. Alžběta Šabouková, lektorka jógy. V úvodní a seznamovací části byli děti i rodiče seznámeni s průběhem programu, se základními náležitostmi jógy.
Průpravné cvičení bylo motivováno prohlídkou ZOO s předvedením jednotlivých zvířátek – jejich pozic, zvuků a pohybů.
Hlavní část jógové lekce byla vyplněna samotným cvičením s pomocí různých motivací (zrcadlící hry) a pomůcek (masážní míčky, overbally, hudba, vonné svíčky, zpívající misky, říkanky z jógových karet a jógové bloky). Cvičení probíhalo formou jednotlivých Ásán nebo jógových sestav.
Dechové cvičení je důležitou částí jógy, které bylo opět uchopeno hravou formou. Po cvičení je vždy důležité nezapomenout na relaxační část, u které došlo k uvolnění a zklidnění po stránce fyzické, ale i psychické, s využitím aromaterapie, muzikoterapie a celkového prožitku zklidnění mysli. Děti s rodiči mohli využít po instruktáži vzájemnou masáž s využitím éterických olejů a masážních ježečků.
Jóga pro děti i rodiče byla hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Rodiče s dětmi se aktivně zapojili do všech částí cvičení a odcházeli domů s pocitem uspokojení, vyrovnanosti a s dobrou náladou.

Projektový den: O lese a jeho obyvatelích

Projektový den: O lese a jeho obyvatelích
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

V první části programu
děti prohlížely obrázky zvířat, učily se popisovat stavbu těla. Poté měli možnost zvolit si zvíře k výtvarnému ztvárnění. Obrázky byly velmi zdařilé.
Druhá – hlavní část programu byla zaměřená na jednotlivé druhy lesní zvěře a ptáků. Ing. Pavlišová o nich dokázala vyprávět velmi zajímavě a dětem přiměřenou formou. Děti se aktivně zapojovaly, lektorka je k poznání a úsudku, jak zvířata žijí a čím se živí, spíše vedla, nešlo jen o zprostředkování informací. O každém zvířeti nám řekla nějakou zajímavost. Děti samozřejmě nejvíce zaujaly lovecké trofeje, které jim umožnily upevnit získané poznatky pomocí smyslového vnímání podpořeného reálnými předměty (paroží, rohy, kožešiny, zuby atd.) a zvuky. Dozvěděli jsme se také, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, jak je třeba pečovat o les a jeho obyvatele, jak můžeme chránit přírodu my, jak se v lese chovat, co dělat, když najdeme osamělé mládě nebo zraněné zvíře. Děti byly po celou dobu pozorné, dobře spolupracovaly a Ing. Pavlišová je za spolupráci odměnila dvěma knížkami – Pohádky z lesa a Velkou knihou zvuků z lesa. Projektový den jsme tak zakončili pohádkou před spaním o stromových skřítcích a datlí rodině.
Učení v přírodě – aktivity na naučné stezce:
Plnili jsme úkoly na 5 stanovištích. Cílem bylo zejména doplnění a opakování poznatků, rozvíjení smyslového vnímání, podpora tvůrčího myšlení a obratnosti při práci s přírodninami. Pozorovali jsme změny v přírodě a krásy podzimní přírody. Co všechno můžou lidé nechat v přírodě, to jsme si vyzkoušeli nejen hrou. Na výpravu jsme si vzali pytel a rukavice a skutečné odpadky z naučné stezky jsme vysbírali, odnesli a roztřídili do kontejnerů.
Kromě podzimních plodů jsme si do školky přinesli i další přírodniny – trávu, kůru, listí, byliny, větvičky jehličnanů, šišky atd., děti si mohly ve školce připomenout, jak (a čím) voní les.
Spolupráce školy s Ing. Pavlišovou byla opět vynikající, je to odborník s velmi pěkným vztahem k dětem. Příprava byla kvalitní, program děti zaujal, byly aktivní. 

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Létající barvy

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Létající barvy
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Setkání s rodiči a dětmi bylo zaměřeno na zábavné a hravé učení, zejména na novou techniku výtvarné činnosti – netradiční použití barev.
Program domluvila a se zástupkyní ředitelky školy připravila paní Vendula Havlíčková – specialistka na „Učení, které baví“ (firma ZÁBAVNÉ UČENÍ). Paní Havlíčková s sebou přivezla veškeré pomůcky i materiál. Program proběhl v prostorách MŠ.
Nejprve se paní Havlíčková přivítala s rodiči a dětmi a ujasnila celý program odpoledních činností. Poté ukázala a předvedla didakticko-výtvarnou pomůcku s názvem Létající barvy. Používala kruhovou čtvrtku, kterou vložila do kruhového nízkého bubnu a uprostřed upevnila magnetem. Na ni z lahviček nastříkala speciální olejové barvy, kličkou roztočila buben a děti mohly pozorovat, jak se barvy zachovají.
Děti s rodiči se postupně u této pomůcky vystřídali, společnými silami vytvářeli originální barevné vzory a obrazce. Děti si domů odnesly vlastní obrázek a tričko se stejným motivem (obrázek se na něj přetiskl).
Doplňkový program: Děti s rodiči mohli vyzkoušet různé pomůcky od firmy Zábavné učení, které podporují rozvoj dítěte hravou formou. S pravidly her, použitím pomůcek a informacemi o podporované oblasti seznamovaly rodiče učitelky MŠ. Všechny činnosti děti i dospělé velmi bavily. Poznaly a vyzkoušely si nové věci, pro rodiče to byla zároveň inspirace před blížícími se Vánocemi. Také učitelky se seznámily s novou formou výtvarné výchovy, kterou si osobně vyzkoušely.

Celý program hodnotíme jako velmi zdařilý, zajímavý a poučný. Děti si hravou formou vyzkoušely propojování a míchání barev, chování barev při odstředivé síle atd. Domníváme se, že se vše dá používat při běžné výuce v MŠ. Také rodiče program hodnotili velmi kladně. Proto bychom rádi navázali s dalšími podobnými projekty, protože právě tato neformální setkávání a společné aktivity dávají příležitost oběma stranám popovídat si, poznat se a vytvořit kvalitnější vztahy ve prospěch dítěte.

Projektový den: Poznávání stromů a keřů se skřítkem Podzimníčkem

Projektový den: Poznávání stromů a keřů se skřítkem Podzimníčkem
Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

V době, kdy příroda kolem nás hraje všemi barvami, navštívila děti ve třídě Včelky a Motýlci zahradní designerka Jaroslava Musilová. Seznámila děti se svou činností v zahradách, společně poznávaly větvičky různých druhů stromů a keřů, přiřazovaly k nim plody. Všímaly si rozdílů a shodných znaků u keře a stromu, hledaly a poznávaly je na školní zahradě a v okolí školky.

Paní Musilová poprosila děti o pomoc. Přečetla jim dopis, který dostala od skřítka Podzimníčka. Potkává se s ním při své práci na zahradě. Podzimníček byl moc nešťastný, protože mu jeho soused skřítek Škodníček odčaroval všechny barvy. A nejen jemu, ale i celému lesu, kde skřítek bydlí. Skřítekek musel splnit spoustu úkolů, které mu Škodníček přichystal. Měl však strach, že to sám nezvládne. Za každý splněný úkol vrátí Škodníček Podzimníčkovi a jeho lesu jednu barvu. Proto paní Musilová poprosila děti, jestli by Podzimníčkovi spolu s ní pomohly. Děti souhlasily a hned se s velkým nasazením pustily do plnění úkolů, kterými je paní Musilová provázela. Vůbec nevadilo, že nás déšť vyhnal ze zahrady, záchrana skřítka Podzimníčka se podařila i ve třídách. Děti na několika stanovištích plnily úkoly – např. skládaly rozstříhané barevné listy, přiřazovaly plody k větvičkám stromů a keřů, pomáhaly veverkám se zásobami šišek, rozdělovaly větvičky na listnaté a jehličnaté. Skřítkovi a jeho lesu se vrátily barvy, skřítek Škodníček přišel o svou kouzelnou hůlku a děti jako poděkování dostaly od Podzimníčka medaile.
Spolupráce školy s Jaroslavou Musilovou byla velmi dobrá, dokázala děti zaujmout. Aktivity, které byly pro nepřízeň počasí přesunuty do vnitřních prostor MŠ, nakonec proběhly dle plánu. Obsah programu zahrnoval rozvoj elementárních i specifických vědomostí a dovedností dětí, byl přiměřený jejich věku a možnostem. Nejzajímavější pro ně byly aktivity pro záchranu skřítka Podzimníčka, které s nadšením plnily. Děti byly vnímavé a aktivní, uplatňovaly své zkušenosti a vědomosti.

Inspirací k tomuto projektu nám byla autorská hra Mgr. Markéty Krausové Pojďte vrátit barvy podzimu se skřítkem Podzimníčkem a jeho kamarády.

Komunitně osvětové setkání: Brzy budu školákem

Komunitně osvětové setkání: Brzy budu školákemMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Cílem společného setkání pedagogů ZŠ, MŠ a rodičů s dětmi bylo: Prostřednictvím prožitku, zábavných her, probouzet v dětech zájem o vzdělávání a nástup do základní školy. Přiblížit rodičům dětí vzdělávací metody a seznámit je s důležitostí hravé přípravy na nástup do základní školy. Rozvíjení dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Posilování přirozených poznávacích citů. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení.
Komunitního setkání se zúčastnilo 25 rodičů a 26 dětí. Nejdříve Mgr Bitalová – učitelka ZŠ všechny přivítala a se všemi dětmi se vzájemně představila. Rodiče se usadili do půlkruhu po obvodu třídy, děti seděly v blízkosti učitelky. Následovaly krátké informace o tělesné a duševní zralosti a připravenosti dětí pro nástup do školy, o sebeobsluze a vadách řeči, které jsou velkou překážkou při výuce čtení a psaní v ZŠ.
Potom začala paní učitelka pracovat s dětmi. Rozdala jim zrcátka a předváděly rodičům gymnastiku mluvidel. Následovala rozhýbaná říkanka “Když já se natáhnu”. Dále počítání, prostorová orientace (před, za, vedle, nad, pod), pantomima – slovesa (láme, šije, tulí), rozklad slov na slabiky – rozlišování krátkých a dlouhých slabik. Zpěv písně „Jedna, dvě, Honza jde“ – vyjádřit rytmus hrou na tělo. Cvičení prstů, nácvik správného úchopu tužky, cvičení s drátky.
Posledním úkolem dětí byla samostatná práce u stolečků. Nácvik psaní – obtahování medvěda jedním tahem. Na tuto práci dohlížely učitelky MŠ. V tomto čase Mgr. Bitalová pohovořila k rodičům o tom, jak je důležité, aby si děti samostatně připravovaly věci do aktovky a nové pomůcky, které jim na začátku školního roku koupí, měly rozbalené, prozkoumané a aby věděly, jak fungují. Neznalost pomůcek může způsobovat dětem zbytečný stres při nástupu do ZŠ, kterému se dá jednoduše předejít.
Spolupráce učitelek, učitelky ZŠ a rodičů s dětmi byla velmi dobrá, komunitně osvětové setkání proběhlo podle plánu. Setkání s rodiči a dětmi bylo přínosné.

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Ptačí krmítka

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Ptačí krmítkaMateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Setkání s rodiči a dětmi bylo zaměřeno na zábavné a hravé poznávání přírody a její ochrany, zejména na pomoc ptactvu v zimě. Na programu s třídou Kuřátek a Oveček spolupracovalo středisko Junák Slavonice, vedoucí střediska Otto Lupač, zástupkyně vedoucího střediska Marcela Rehardtová a Podnik Města Slavonice. PMS věnoval dětem materiál na výrobu krmítek jako sponzorský dar.
Původně měl program proběhnout v prostorách skautské klubovny Slavonice, kvůli zvýšeným hygienickým podmínkám se nakonec uskutečnil v MŠ. Po společné debatě o významu ochrany přírody a pomoci lidí lesním zvířatům a ptákům v zimě, následovala instruktáž, jak 
ptačí krmítka sestavit. Děti s rodiči postupně vytvářeli originální krmítka, vznikla i jedna ptačí budka. Všechna díla, než se dostala do zahrad a blízkosti domů dětí, jsme vystavili ve školce. A bylo opravdu co obdivovat.
Program se i přes zpřísňující se opatření podařilo zrealizovat, musíme ocenit zapojení rodin i spolupráci všech účastníků.

Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

Rozvojový program MŠMT na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v §20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání pokračoval do konce kalendářního roku.
Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
Cílem je výuka českého jazyka u dětí cizinců za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí. V tomto školním roce se výuka týkala dvou dětí vietnamské národnosti.
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign