logotyp
Login

Školní rok 2020 - 2021

Mateřská škola s podporou šablon 2

Mateřská škola s podporou šablon 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Projekt bude podporovat tyto oblasti
 • Personální podpora - školní asistent
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Projektové dny v MŠ a mimo MŠ

Projektový den: Život včel, včelařství a včelí produkty

Projektový den: Život včel, včelařství a včelí produkty
Mateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Co jsme se dozvěděli z vyprávění včelaře: Jak včela vypadá, čím se živí, kde včelí rodiny (včelstva) žijí, jak to funguje v úlu. Jak se narodí včela – podívali jsme se do „včelí porodnice“. Význam včel. Co by se stalo, kdyby z přírody zmizely. Čím se včela řídí v přírodě. Jak se včely dorozumívají. Co je to „včelí rojení“. Jak vzniká med a jiné včelí produkty. Jak se včelař o včely stará, co k tomu používá. Co dělají včely a včelaři v zimě. Jak poznáme včelu od jiných zástupců podobného hmyzu. Kdy a jak používají včely žihadlo, jak se chovat při setkání se včelou, jak postupovat, když nás přece jen bodne.

Rámec společného setkání byl předem připravený, obsah jsme přizpůsobili zájmu dětí. Děti se aktivně zapojovaly, včelař často zkušenosti a informace sdělené dětmi pouze doplnil, přidal zajímavosti. Výklad byl spojený s prezentací na interaktivní tabuli (fotografie, zvuky, krátká videa), ukázkou reálných včelařských pomůcek a včelích produktů. Použití některých pomůcek si děti vyzkoušely.

Činnosti ve skupinkách:
 • Ochutnávka medu

Společně jsme přemýšleli, jaký je med (jak voní, chutná, jakou má barvu, konzistenci), říkali jsme si, proč je dobré ho jíst. Medová svačinka – chléb s medovým máslem, čaj s medem.

 • Svět pod lupou

Pozorovali jsme květy, včely, pylové rousky, surový propolis, plást (včelí dílo vystavěné bez rámků), vosk.

 • Simulační a smyslové hry

Do kterého úlu patřím (čich).
Na vetřelce (hmat).
Sběr pylu a nektaru z květin (jemná motorika, dechová výdrž).
Sladký nektar (chuť).
Zatoulaná včelka (sluch).

 • Pracovní list

Včelař při práci (vybrat pomůcky, které ke své práci potřebuje).
Včelí schovávačka (vybarvování podle symbolů).

Projektový den: S Lískulkou za keři a stromy

Projektový den: S Lískulkou za keři a stromy
Mateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Třídy Rybičky, Žabky a Motýlci navštívily výukové centrum Zahrada u řeky v Třebíči. V úvodu nás přivítaly lektorky Iveta Machátová, Lenka Zbranková a Štěpánka Nováková a děti namotivovaly krátkým příběhem o Lískulce, která nás provázela celým výchovným programem. V zahradě byly připravené obrázky kvetoucích rostlin, plodů a drobných živočichů, které si děti našly, pojmenovaly je a poté se podle nich rozdělily na menší skupiny. V zahradě byly připravené tři stanoviště. První skupina dětí obcházela s paní lektorkou zahradu, pojmenovávaly si jednotlivé stromy a keře, pozorovaly detaily s pomocí lupy, sbíraly květy a lístečky do přibližovacího kelímku. Druhá skupina zahájila činnost motivovanou rozcvičkou na téma stromy, při které si zopakovaly části stromu (koruna, kmen, kořeny). Činnost pokračovala výtvarným tvořením z přírodnin. Děti si mohly vybrat mezi tvorbou stromu nebo keře. Na vytištěný obrys nalepovaly lístečky, úlomky kůry nebo květy ze stromů a keřů ze zahrady. Kořeny vybarvovaly hnědou prstovou barvou a volná místa dokreslily pastelkami. Třetí skupina si vyráběla skřítky z nalezených klacíků a vlny, obličeje dokreslily fixem. Děti dostaly za úkol vymyslet svému skřítkovi jméno. Každý si svého skřítka odvezl domů na památku. Děti se na jednotlivých stanovištích vystřídaly. Mezi jednotlivými činnostmi využily zahradu k volné hře, např. pískoviště, hra na zahradní xylofon, přírodní domeček z keřového porostu. Na závěr si děti zopakovaly hromadně s lektorkami motivovanou rozcvičku Na stromy a rozloučily se s Lískulkou.

Projektový den: Péče o zvířata v zoologických zahradách

Projektový den: Péče o zvířata v zoologických zahradách
Mateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

V ZOO učitelky rozdělily děti do dvou skupin, skupinky se v činnostech vystřídaly.
1. skupina - děti pod vedením učitelky plnily úkoly z naučné brožurky ZOO Pro chytré hlavičky z naší ZOO školičky:
 • kvízy - charakteristické znaky zvířat, stopy (přiřazení správné odpovědi)
 • hádanky
 • omalovánky se zvířaty ze ZOO
 • pexeso se zvířátky
2. skupina – prohlídka ZOO s ošetřovatelkou Eliškou Duškovou. Před vlastní prohlídkou ošetřovatelka objasnila dětem:
 • význam a činnost zoologických zahrad – nejsou jen místem pro odpočinek a zábavu, hlavním cílem je chov a rozmnožování ohrožených druhů živočichů a programy na jejich zpětné vysazování do přírody
 • práce ošetřovatele v ZOO – zajistit základní potřeby chovaných zvířat (krmení, napájení, ustájení, úklid)
 • chování v ZOO – pohyb pouze po návštěvnických cestách, nekrmit zvířata, nedráždit je, nesnažit se o fyzický kontakt, chovat se tiše, neničit zeleň, nedotýkat se elektrických ohradníků
 • pomoc zoologickým zahradám - adopce zvířat, koupě zážitku nebo vstupenek
 • druhy zvířat v ZOO – momentálně přes 100 druhů např. hyeny, lvi, pumy, pštrosi, velbloudi, lamy aj.
Komentovaná prohlídka ZOO, krmení koz pod dohledem ošetřovatelky.

Projektový den: Pojďme poznat zvířátka naší přírody

Projektový den: Pojďme poznat zvířátka naší přírody
Mateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

V první části programu
dal František Kunc prostor nejdříve dětem, mohly vyjádřit své názory a zkušenosti, pak následovala ukázka živých sov a dravců s výkladem.
Co je to příroda, co do ní (ne)patří.
Protože máme k přírodě velmi blízko, děti měly celkem jasnou představu o tom, co patří a nepatří do přírody, co je její přirozenou součástí a co je dílem člověka. Připomněli jsme si některé „objevy“ na naučné stezce, které bylo třeba na jaře uklidit. Víme, že člověk svou činností přírodě může nejen pomáhat, ale i ubližovat.
Jaká zvířata můžeme v našich lesích a na loukách potkat?
Děti dokázaly vyjmenovat velké množství zástupců volně žijících zvířat a ptáků. Využili jsme také obrazový a zvukový materiál.
Jak se máme v přírodě chovat.
Všechny děti základní zásady znají: neodhazujeme odpadky, nekřičíme, neděláme hluk, nelámeme větve, neničíme rostliny, neubližujeme nejmenším tvorům v přírodě, nesaháme na zvířata, protože by mohla být nemocná, nehladíme mláďata, ani si je neodnášíme domů atd. Uplatňovat je v přírodě, to se společně učíme.
Záchrana volně žijících a ohrožených zvířat.
Při výkladu F. Kunc uplatnil své zkušenosti z dlouholeté činnosti v záchranné stanici, uvedl příklady nejčastějších příčin zranění zvěře a ptáků, vysvětlil dětem, co dělat, pokud zraněné zvíře najdou.   
Ukázka sov a dravců.
Seznámili jsme se s měsíčním mládětem výra velkého, sovou pálenou a sýčkem obecným. Pro porovnání znaků se nám předvedl další z ptačích svěřenců manželů Kuncových – káně Harrisova. Setkání s těmito zajímavými ptáky, možnost prohlédnout si je zblízka, pohladit si je, podržet na ruce bylo pro děti nevšedním zážitkem. Kromě základních informací o vzhledu a způsobu života sov a dravců jsme se dozvěděli, proč sovy dokážou neslyšně létat, kde mají schované uši, co se říká o sýčkovi, proč výr přešlapuje z nohy na nohu a „syčí“, kdo je v přírodě největším nepřítelem sov aj.
Druhá část programu Soví stezka probíhala na naučné přírodovědné stezce naší MŠ. Děti na 9 stanovištích prověřovaly svoje vědomosti o přírodě a jejích obyvatelích, upevňovaly poznatky získané v první části programu. Na stezce jsme také vyhledávali zajímavosti, pozorovali jsme drobné živočichy, všímali jsme si krás jarní probouzející se přírody, pojmenovávali jsme rostliny a stromy, poslouchali zpěv ptáků. Na konci stezky jsme objevili soví zásoby a dali si myší svačinku (želatinové myšky). 

Projektový den v MŠ: Kouzelné bylinky

Projektový den v MŠ: Kouzelné bylinky

Mateřská škola s podporou šablon 2 / CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013205

Ke Včelkám a Motýlkům si letos bylinková babička přizvala na pomoc odborníka. S výkladem o bylinkách za dětmi přišla Jana Bochníčková, která se věnuje přírodním zahradám, pěstování bylinek a výrobě léčivých a kosmetických produktů. Zasvětila nás do kouzel vůní, chutí a léčitelství, k tomu přidala trochu voňavého vyprávění o pampeliškové a makové víle. Společně s dětmi prozkoumala naši školní bylinkovou zahrádku. Dozvěděli jsme se zajímavosti o našich bylinkách, ke všem jsme přivoněli, některé i ochutnali.

Tento projekt dětem umožnil získat nové poznatky, které si nejlépe ukládáme v kontextu s prožitky a emocemi. Děti mohly v činnostech přirozeně zapojit všechny svoje smysly, aktivně se účastnit bádání a objevování.

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM

Setkávání předškoláků s němčinou pokračuje v projektu EduSTEM
Projekt EduSTEM ATCZ2020 je organizován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (realizovaný v letech 2016 – 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem.

Trvání projektu: 1.11. 2019 – 31.10. 2022

Němčina hrou v projektu EduSTEM

Němčina hrou v projektu EduSTEM
Od letošního roku je v mateřských školách opět podporována výuka německého jazyka, letos však s trochu jiným obsahem. Vedle již oblíbených her, navazující na hry, které děti běžně hrají ve svém mateřském jazyce, se zaměřuje mimo jiné i na podporu badatelských činností. Tyto probíhají jako součást německého hraní. Potkává se tak tedy jazyk a experimenty, což je hlavní cíl projektu.
Děti tak objevují za doprovodu pejska a kočička tajemství vědních oborů tak, že si je samy osahají a dostane se jim vysvětlení, které jsou v tomto věku schopny pojmout.
A tak jsme třeba stavěli vajíčka na špičku, učili jsme je plavat a také je dvěma prsty rozmáčknout. Vodu jsme přelévali z velkých nádob do malých, vyráběli jsme lávovou lampu, ohřívali vodu bez hrnce a vařiče a vyráběli bublinky, které cestovaly lahvičkami. Jde o celoroční projekt, a tak nás čeká ještě spousta dalších pokusů. Je velmi zábavné děti při těchto aktivitách pozorovat a poslouchat jejich dětská vysvětlení právě probíhajících jevů.
Po celou dobu je provázejí německy hovořící pejsek a kočička, kteří se vždy sázejí, jestli to či ono děti dokážou. A věřte nevěřte, zatím vždy vše dokázaly.
                                                                                            V. Benešová

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Jak probíhá výuka němčiny

V letošním školním roce jsme v rámci projektu EduSTEM spolu s němčinou spojovali i badatelské aktivity. Od začátku roku jsme dělali tyto německé dny s pokusy každé pondělí. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých pokusů, mimo jiné jak bez pomoci vlastního dechu nafouknout rukavici, která nám mávala na pozdrav, propíchli jsme nafouknutý balonek a ten nám nepraskl, zjistili jsme, za jakých okolností může plastelína plavat, vyráběli jsme elektřinu a další…
Po uzavření školky z nařízení vlády jsme přešli na online výuku a za pomoci rodičů jsme v těchto aktivitách pokračovali. Výuka němčiny je touto cestou velmi náročná, neboť děti se učí hrou a v pohybu, tak jsme se více věnovali pokusům. Musím touto cestou poděkovat rodičům za jejich spolupráci a zapojení se do těchto aktivit. Za jejich pomoci jsme zmagnetizovali mince, sfoukli svíčky i přes velké PET lahve, zkoumali jsme, za jakých okolností může plavat mandarinka a proč, vyzkoušeli jsme tajné písmo, a tak každá rodina měla doma svou vlastní laboratoř. Po tom, co se děti 12.4. vrátily do školky, opět jsme začali s výukou jazyka běžným způsobem a navázali jsme dalšími pokusy. Vyzkoušeli jsme si vzlínavost při výrobě barevných květin, cvičili jsme odhad, kolik množství vody se vejde tam či jinam a poslední dubnový pokus jsme věnovali aktuálně čarodějnickému tématu a na zahradě jsme vyvolali faraonova hada. Pro děti to byl zajímavý úkaz a pro nás náročná příprava a trochu divadelního nasazení.

Hokus, pokus, fidibus... (badatelské aktivity - projekt EduSTEM)

Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

Rozvojový program MŠMT na podporu dětí a žáků-cizinců uvedených v §20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání pokračoval do konce kalendářního roku.
Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
Cílem je výuka českého jazyka u dětí cizinců za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí. V tomto školním roce se výuka týkala dvou dětí vietnamské národnosti.
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign